Friday, February 2, 2007

Tai-su-sou e Taigu hongbin e chu

Takke ho :

Goa tuchiah chha tioh 3-pun. Mkoh ai bit-be chiah etang jipkhi.

Ungian 2.2

識別號 A0131_00_00
館藏類型 臺史所古籍
題名 日臺小辭典
團體作者 臺灣總督府[編]
個人貢獻者 小川尚義序
發行 東京市 : 大日本圖書, 明治41
印製 東京市 : 東京築地活版製造所, 明治41
語文 日中
稽核項 [42, 1012]面 ; 17公分
保存狀況 良好
裝訂 平裝
索書號 TW 803.139 9298
條碼號 30600010094549
權限範圍 中央研究院台灣史研究所圖書館/中央圖書館台灣分館 ; 中華民國 ; 開放
目次

識別號 A0131_00_00
館藏類型 臺史所古籍
題名 日臺小辭典
團體作者 臺灣總督府[編]
個人貢獻者 小川尚義序
發行 東京市 : 大日本圖書, 明治41
印製 東京市 : 東京築地活版製造所, 明治41
語文 日中
稽核項 [42, 1012]面 ; 17公分
保存狀況 良好
裝訂 平裝
索書號 TW 803.139 9298
條碼號 30600010094549
權限範圍 中央研究院台灣史研究所圖書館/中央圖書館台灣分館 ; 中華民國 ; 開放
目次

識別號 B0482_00_00
館藏類型 原臺灣總督府圖書館圖書
題名 福建語法序說
其他題名 A grammar of the Ho-Lo dialect of the Chinese language
個人作者 李献璋著
發行 東京市 : 南風書局, 西元1950
印製 東京市 : 大元社出版部, 西元1950
語文 日
稽核項 [21], 423面 ; 19公分
保存狀況 良好
裝訂 精裝
索書號 T1 3913 33
條碼號 30600032282379
權限範圍 中央研究院 台 灣史研究所圖書館/中央圖書館 台 灣分館 ; 中華民國 ; 開放
目次


--
IuN Un-gian 楊允言
Tai-han Chu-kang-he Chou-li kau-siu大漢資工系助理教授
Tai-tai Chu-kang-he Phok-su hau-soan-jin 台大資工系博士候選人
http://iug.csie.dahan.edu.tw

No comments: