Friday, February 2, 2007

(BBC) "Lithuanian Jews [try to] revive Yiddish"

Te-2-chhu Se-kai Tai-chian cheng, Lietuva (Hoa-gi: 立陶宛, Eng-gi:
Lithuania) u 250,000 e Iu-thai-lang e-hiau kong Yiddish (1 chiong
Tang-au e Iu-thai gi-gian). Tann chhun kui-a-pah-lang e-hiau. In siunn
beh ka kiu3 tng-lai.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/6303057.stm

1 comment:

Astroviolin said...

Kám-siā lí kóng hō͘ goán chai. Goá mā beh lâi kóng hō͘ khah-choē--lâng
chai--e.

Lán m̄-nā kúi-cha̍p-bān lâng niâ. Lán ē-hiáu kóng lán-ê-oē ê lâng mā m̄-nā kúi pah lâng niâ. Lán ê koat-sim kah hêng-tōng mā ài pēng lâng khah kian-tēng,
khah chek-ke̍k.

Chhoà Kim-eng