Wednesday, May 18, 1994

《台語文字化丌過去佮現在》(0)

發信人: iug@ccms.ntu (Iunn Ungian), 信區: Taiwanese
標 題: 《台語文字化丌過去佮現在》(0)
發信站: National Taiwan University (Wed May 18 09:48:12 1994)
轉信站: cis_nctu!bbsroute!crosspost

題目:台語文字化兮過去佮現在

楊允言
初稿 92'0623
修改 92'1129

前言:

職[這]篇文章卜[要]討論兮[的]是台灣文字化兮過去佮[和]現在
,偏重佇[在]日本時代兮台灣新文學運動,尤其是三0年代兮鄉土話
文運動。另外,嘛[也]會將日本時代以前佮終戰了後兮發展佮現況做
一下簡單兮介紹。

內容分做以下幾部分:
一、 北京語白話文運動
二、 羅馬字運動
三、 台灣話文運動
四、 日本時代以前兮書面資料(歌仔冊)
五、 台灣總督府兮成果
六、 終戰後兮發展概況
七、 主要參考資料


--
─────────────────────────────────────
假使, 春天過去矣, Kasu, chhunthi* kekhi a,
樹枝頂益閣有花蕊對汝微微仔笑 chhiukiteng iahkoh u hoelui tui li bibia chhio
假使, 花蕊蔫去矣, Kasu, hoelui lian khi a,
樹椏頂閣有葉仔,將青翠留咧; chhiuoeteng koh u hioha chiong chhi*chhui lau leh
假使, 葉仔黃去、礁去矣, Kasu, hioha ng--khi, ta--khi a,
光禿禿丌樹椏猶原對汝講起 Kngthutthut e chhiuoe iugoan tuili kongkhi
淒涼丌過去.... chheliang e kekhi......
─── 花亦芬 《如果》
iug@ccms.ntu.edu.tw(Ungian)%iug@ccms.ntu.edu.tw(Ungian)%iug@ccms.ntu.edu.tw

No comments: