Wednesday, May 18, 1994

《台語文字化丌過去佮現在》(-1)

發信人: iug@ccms.ntu (Iunn Ungian), 信區: Taiwanese
標 題: 《台語文字化丌過去佮現在》(-1)
發信站: National Taiwan University (Wed May 18 09:47:45 1994)
轉信站: cis_nctu!bbsroute!crosspost

《台語文字化丌過去佮現在》職篇文章是我92年6月所寫丌報告,
因為迄陣[那時候]修清華歷史所, 張炎憲老師所開丌「台灣史專題」,
這是期末報告。

上課期間, present過兩遍, 攏是用台語報告。 可能是因為按呢,
迄陣有一兮真媄丌semoi[細妹], 叫我歇熱[暑假]愛教伊台語。儂阮
嘛是真正想卜教伊, 但是我儂佇台北, 伊佇清華, 實在真費氣, 而且
伊已經有男朋友 a, 哈袂著, 所以當然是無答應。

迄陣為著卜[要]參加淡江辦丌營隊(6/24開始丌款), 所以我職篇報告
是利用五工丌時間ui[從]完全無佫[到]扑字完成, 職嗎想起來,
迄陣我確實有夠厲害, 因為初稿攏總有28000字左右。

後來職篇文章發表佇[在]【台灣史料研究】第一期, 吳三連基金會
出版, 因為傷過長, 所以改做16000字, post出來丌著是修改了後丌
版本。閣有刊佇【台語學生】(學生台灣語文促進會丌機關刊物)
14期至18期。

附表攏省略, 【台灣史料研究】頂面嘛無刊出來, 愛佇【台語學生】
即[chiah,才]看會著。

內底有一兮問題 : 我一向將歌仔冊丌時間看做是佇日本時代進前,
但是職點我並無做過進一步丌求證。假使有儂知影, 請共我講。多謝!


Ungian 94'0518

--
─────────────────────────────────────
按怎共我引抴[帶領] ? Anchoa* kagoa inchhoa ?
引抴我去佫天星丌所在 inchhoa goa khikau thi*chhi* e soochai
我卜離開迄寡佇錢銀中 goa beh likhui hitkoa ti chi*gun tiong
收成青春丌厝邊 siuseng chhengchhun e chhupi*
著親像將記憶中石碑頂面丌 tioh chhinchhiu* chiong kiek tiong ciohpi
青苔抹抹去 tengbin e chhi*thi boahboah khi
iug@ccms.ntu.edu.tw(Ungian)%iug@ccms.ntu.edu.tw(Ungian)%iug@ccms.ntu.edu.tw

No comments: