Wednesday, May 18, 1994

《台語文字化丌過去佮現在》(5)

發信人: iug@ccms.ntu (Iunn Ungian), 信區: Taiwanese
標 題: 《台語文字化丌過去佮現在》(5)
發信站: National Taiwan University (Wed May 18 09:49:47 1994)
轉信站: cis_nctu!bbsroute!crosspost


五、 台灣總督府兮成果

佮國民黨政權比起來,日本儂對台語兮保存貢獻真大。雖然尹最
後兮目標是愛台灣儂同化做日本儂,但是對台灣兮語言,佇皇民化運
動晉前,並無做啥麼壓迫,尹兮官員來佫台灣,第一件代誌是先學台
語,所以真儕政府單位攏有編台語課本,除了這以外,總督府嘛用幾
十冬兮時間,來編日台、台日辭典。當然,尹用兮標音系統是用ロЮ
(片假名)做一寡修改得著兮。另外著是用字兮問題,因為日語借用漢
字,基本上是利用漢字兮意思(借義為主),著是一般所講兮「訓用
字」,所以尹塊處理台語漢字兮時,嘛是以訓用字為主。訓用字兮主
要缺點,著是可能會造成一兮漢字有真儕種讀音,有時仔容易造成讀
者兮困擾,但是伊嘛有伊兮好處,著是卡看有,尤其台灣儂佇迄兮環
境之下,日文、文言文、北京語、台語攏使用漢字兮時,負擔實在是
真大。

日本儂整理兮台語資料,對台灣話文運動有啥麼影響並無清楚,
毋過,無論如何,替咱台灣儂留落來真有價值兮資料。尹攏總出版一
百本教科書,二十幾本字典、詞彙集,六種台語雜誌。

日本儂整理兮資料,有兮已經無好揣[找]矣[了],分散佇各縣兮
圖書館,大部分閣袂使借出來,對有心卜研究兮儂,實在是真無利便

其中,1934年陳輝龍所寫兮「台灣語法」是第一本專門描寫台語
語法兮書。

--
─────────────────────────────────────
假使, 春天過去矣, Kasu, chhunthi* kekhi a,
樹枝頂益閣有花蕊對汝微微仔笑 chhiukiteng iahkoh u hoelui tui li bibia chhio
假使, 花蕊蔫去矣, Kasu, hoelui lian khi a,
樹椏頂閣有葉仔,將青翠留咧; chhiuoeteng koh u hioha chiong chhi*chhui lau leh
假使, 葉仔黃去、礁去矣, Kasu, hioha ng--khi, ta--khi a,
光禿禿丌樹椏猶原對汝講起 Kngthutthut e chhiuoe iugoan tuili kongkhi
淒涼丌過去.... chheliang e kekhi......
─── 花亦芬 《如果》
iug@ccms.ntu.edu.tw(Ungian)%iug@ccms.ntu.edu.tw(Ungian)%iug@ccms.ntu.edu.tw

No comments: