Wednesday, May 18, 1994

《台語文字化丌過去佮現在》(7)

發信人: iug@ccms.ntu (Iunn Ungian), 信區: Taiwanese
標 題: 《台語文字化丌過去佮現在》(7)
發信站: National Taiwan University (Wed May 18 09:50:27 1994)
轉信站: cis_nctu!bbsroute!crosspost

七、 主要參考資料

關係白話文運動佮台灣鄉土話文運動、台灣總督府兮成果等等兮
探討,主要是參考:

△廖毓文「台灣文字改革運動史略」,刊佇《台北文物》三卷三期、
四卷一期(54'12,55'05 ) ,另外收入明潭出版社,李南衡主編《
日據下台灣新文學明集5──文獻資料選集》 ( 79'03) 。
△吳守禮《近五十年來台語研究之總成績》(55'05) ,大立出版社。
△吳守禮《台灣省通志──卷二人民志語言篇》台灣省文獻會。
△李獻璋「台灣鄉土話文運動」,刊佇《台灣文藝》第 102期 ( 86'
09 )。
△陳少廷《台灣新文學運動簡史》(77'),聯經出版社。
△陳素月《A Study of the Written Form of Taiwanese》(89'06)
,輔仁大學語言所碩士論文。
△廖祺正《三十年代台灣鄉土話文運動》(90'06) ,成功大學史語所
碩士論文。
△陳恆嘉「日治時代台語著作目錄」,刊佇《台語文摘》革新一號
(92'0115) 。
△《台灣青年》、《台灣》、《台灣民報》、《台灣新民報》,東方
文化書局複刊。
△《南音》、《台灣文藝》,東方文化書局複刊。

歌仔冊會凍佇新竹市兮竹林書局揣[找]著,有真儕,只是竹林書
局本身嘛無按算將職寡珍貴兮資料做全面兮整理,實在真可惜。

終戰後兮部分,並無卡完整兮介紹資料,主要是參考各相關兮台
語書,並且定定[常常]走去書局注意出版兮消息。洪鯤兮「台語文字
化兮理論佮實際」,刊佇《台語文摘》革新四號(92'1115) ,是一篇
真好兮介紹性文章。台語資料確實無啥好揣,會凍揣[找]著卡儕[多]
台語資料兮所在,有台北自立報系門市部、台北南天書局、台北台灣
兮店,益閣林錦賢兮書擔(遊行時陣小注意一下)。


--
─────────────────────────────────────
按怎共我引抴[帶領] ? Anchoa* kagoa inchhoa ?
引抴我去佫世外桃源 inchhoa goa khikau pahhoe e sekai
我卜離開迄兮予城市淹去丌 goa beh likhui hite hoo sia*chhi im--khi e
我家己 goa kaki
著親像將記憶中生分閣可愛丌 tioh chhinchhiu* chiong kiek tiong chhi*hun
名字放拺共款 koh khoai e miaji pangsak kangkhoan
iug@ccms.ntu.edu.tw(Ungian)%iug@ccms.ntu.edu.tw(Ungian)%iug@ccms.ntu.edu.tw

No comments: