Friday, July 25, 2008

教育部台語認證第一次試考,歡迎踴躍報名

各位平安 :
教育部委託成大辦理的"台語認證"試考,
將在8月23 (禮拜六)舉行, 相關資料請上網參考.
因為名額有限, 請大家在 7月29號早上準時上網報名.
也請大家幫忙宣傳, 轉寄給你的親朋好友.
謝謝Koh-ui TGB e hiaN-tse tai-ke ho~
Lan 2008 ni Te 1 kai e Tai-gi jin-tsing tshi-kho beh ti 8 gueh 23 (pai 6) ku-hing.
Siong-kuan tsu-liau tshiann tai-ke tsiunn-bang tsham-kho.
In-ui mia-giah iu-han, tshiann tai-ke 7 gueh 29 thau-tsa tsun-si tsiunn-bang po-mia.
Ma tshiann tai-ke lai pang guan tau suan-thuan.
Kam-sia tai-ke.
Tai-gi gian-kiu-sik tsoo-li Tan I-kun 7/25

Sunday, July 13, 2008

Goa e lunbun proposal

Takke ho :

Goa mi-a-chai ai chiapsiu lunbun proposal e khauchhi, nasi thongke, chiah etang kesiok sia lunbun.

http://iug.csie.dahan.edu.tw/iug/Ungian/Chokphin/iankang/phdproposal/phdproposal.asp

Nasi u chhubi, hoangeng khoaNmai, hou goa phengpheng chi-kau. Lulat !

Gun e phoksu lunbun iaukiu ai sia Engbun, i-au nasi etang sunli oanseng, goa e hoansia cho Taibun lai chhutpan.

Ungian 7.13

--
IuN Un-gian 楊允言
Tai-han Chu-kang-he Chou-li kau-siu大漢資工系助理教授
Tai-tai Chu-kang-he Phok-su hau-soan-jin 台大資工系博士候選人
http://iug.csie.dahan.edu.tw

Friday, July 11, 2008

Akhioh siunn po ti Peopo, paithok tak-e khi khoann

Taigi bang e hiann-chi:

2008 ni Akhioh siunn e pan-tian-le kap sin-chheh hoat-piau-hoe po ti bang-cham--a ,ma khng ti PEOPO ,pai-tho tak-e kin khi khoann e chhui-chian pengan

Souki
李江卻台語文教基金會
事工宗旨:恢復台灣各族群語言的性命
台北辦公室:台北市萬華區10843中華路一段106號9樓
TEL:02-2311-2199
FAX:02-2311-2210
E-mail:akhioh@tgb.org.tw
網站:www.tgb.org.tw
銀行口座:華南銀行士林分行(活儲)
123-20-050514-2
郵政劃撥:1902-1486
戶名:(財團法人)李江卻台語文教基金會

Thursday, July 10, 2008

TL kanggi

Takke ho :

Kinni Hoaliankoan e Taigu suchu chinkai giansip, goa u cho kangsu, huchek ka TL, goa chang-am chhoan ho, ikeng ka chiuNbang, chhiaN takke phoepheng chicheng. Nasi u suiau suiong e lang, ma hoangeng kaki liah .

http://iug.csie.dahan.edu.tw/iug/Ungian/Chokphin/iankang/TL/TL2008.asp

Ungian 7.10

--
IuN Un-gian 楊允言
Tai-han Chu-kang-he Chou-li kau-siu大漢資工系助理教授
Tai-tai Chu-kang-he Phok-su hau-soan-jin 台大資工系博士候選人
http://iug.csie.dahan.edu.tw

Taibun Khaikang Lok kongkhai

Kokui chianpoe,

Kai ku bo chengli khaikang lok, tu-a ka chincheng 1 kogoeh long chengli liau ah, hou takke chhamkho!

http://taigubang.blogspot.com/search/label/Lo%CC%8Dk

Lan chin su-iau lulailu choe lang tautin lai khaikang!!

Nachun li u hengchhu, chhiann li khi http://www.skype.com liah Skype lai chng, chngliau i-au jih ekha e uichi

http://www.skype.com/go/joinpublicchat?chat&skypename=astroviolin&topic=T%C3%A2ib%C3%BBn+Khaik%C3%A1ng+Keng&blob=nwfIJFqiSJxepzHqCrRB5j3d_1kfsh9xIxnKj_nvHL_FGwyQID2mAGDlbL9eN0x5dEh6w8zcGnr7IEirUi_akJ2dU4EX2IqCEUJQpdbSbLjd6Fv_JqveBXe9aTYbCvqK

Anne takke toh etang tautin chohoe khaikang!!!!!

Hoangeng takke :D

Phokgoan,
Chhitgoeh c10, 2008

Wednesday, July 9, 2008

邀請tak-ke來聽國寶級藝人唸歌

Kok-ui peng-an :
Bun-hak-koan phoe-hap Tai-gi bun-hak-tian,
Ian-chhiaN kok-po-kip e liam-koa ge-su
Lai piau-ian, chhiaN tak-ke
Lau-teng chio lau-kha,
A-bu chio a-pa,
Siong-kai ho pau iu-lam-chhia lai chham-ka,
Phang Tai-gi e tiuN, chou Tai-gi e jin-khi.
Hoan-geng ka siau-sit choan-kia hou li
e peng-iu, thang tau-soan-thoan,
Pai-thok, Lou-lat !
Tengpang

國家臺灣文學館
國家臺灣文學館 發行日:2008/7/9   第100期   查詢舊期報份 取消訂閱本報
國家臺灣文學館
國家臺灣文學館電子報 國家臺灣文學館電子報
國寶級藝人楊秀卿的台灣唸歌之美暗會
賀楊秀卿老師榮獲國家文藝獎
洪瑞珍唸歌團2008.07.19週六晚上7:30演出 免票入場
地點:國立台灣文學館演講廳(台南市中西區中正路1號)
請大家來共賞台灣唸歌之美

* 節 目 表 * 主持:趙天福老師
1開場
2.前翁有情後翁有義(上)/楊秀卿月琴彈唱. 王振義廣弦伴奏
3.肚蚓仔歌/賈大雄 鄭 美對唱 王玉川大廣弦伴奏
4.台灣民間故事/王玉川大廣弦挨唱
5.趙天福演詩〜 擔菜賣蔥/黃逕連 作 放風吹/黃越綏作
林寶蓮演詩〜 台灣的山水呵疼 /楊子喬 作
鹹酸甜/林俞伶演唱 林武憲詞 洪瑞珍 曲
〜 中 場 休 息 〜
6.賣藥仔團/吳世雄 林俞伶演出
7.前翁有情後翁有義(下)/楊秀卿月琴彈唱 王振義廣弦伴奏
8.台灣民謠組曲: 西北雨/賈大雄、白牡丹/鄭 美
燒肉粽/陳阿源、賣菜姑娘/林俞伶、阿清伯賣什細/吳世雄
伴奏: 笛子< 陳延嘉 > 二胡 < 賈大雄 >
揚琴 < 張淑芬 > 電子琴< 林珠英 >

張裕宏教授論文集 分篇閱讀/下載 上網

張教授 平安

你ê論文集 分篇閱讀/下載

請參觀
http://taigiol.fhl.net/vcd/rotaiugbk.php?user=taigi&bid=18

也ē-tàng全部
閱讀/下載,但因為檔案真大所以需要真久ê時間
請參觀
ftp://ftp.fhl.net/pub/FHL/taigi/tiunnjh.pdf

-
基本人權:使用母語活出台灣人ê尊嚴!
Lim Chun-iok
http://sloan.fhl.net(台語點字)
http://taigu.fhl.net
http://hakka.fhl.net
http://taigi.fhl.net
http://tailo.fhl.net