Monday, May 26, 2008

KKS Suji̍phoat tī Vista

Vista chám-tn̄g ime, só͘-í bô-hoat-tō͘ an-chng KKS.
Chhiáⁿ khì TGSBA...Tâi-gí Kang-ku...tiám-soán an-chng.

KKS開放香草教羅漢羅輸入法(適用XP、Vista )

Chuniok


--
基本人權:使用母語活出台灣人ê尊嚴!
Lim Chun-iok
http://sloan.fhl.net(台語點字)
http://taigu.fhl.net
http://hakka.fhl.net
http://taigi.fhl.net
http://tailo.fhl.net

No comments: