Wednesday, May 14, 2008

PTT iu ngin mun Thoipet hoksip Hakngivun ke viso

Kokvi chhienphi,
Kokui chianpoe,

Chuikhiun itchhiit iu ngin mun Thoipet hoksip Hakngivun ke viso. Ngai chii ti Chuniok chhienphi kong ke Hakngi Sin Mong Oi; lau Sunglien Kaufi ke sipvoi. Chhiangmun iumo khiki viso kau Hakngivun ke? An chiise!

Choekin ittit u lang mng Taipak oh Khehgibun e souchai. Goa kantann chaiiann Chuniok chianpoe kong e Khehgi Sin Bong Ai; kap Sianglian Kauhoe e chip-hoe. Chhiannmng kamu kithann souchai ka Khehgibun e? Chin tosia!

Astroviolin,
Gougoeh c5, 2008

作者 huggie (huggie) 看板 Hakka-Dream
標題 [問題]客家話學習管道
時間 Sat May 3 21:14:01 2008
───────────────────────────────────────
台北有什麼學習客家話的管道?
我住台北,我媽老家在內埔,她現在住彰化
我爸這邊『理論上』也是台灣人,可是連阿公都這幾年
看到一些資料才知道原來自己是客家人(我姓巫),他一直以為是閩南人
媽媽的閩南語其實非常好,不過我小時候爸媽之間講話也常常用國語講
再加上我四五歲之後都用國語所以閩南語是不太會,客語就完全聽不懂。
雖然可能沒有那個恆心,毅力,跟時間,但還是想試試看學客家話,
(至少想聽得懂一點.^^||) 不過因k為我媽是內埔的所以比較想學四縣腔。
台北有人在授課的嗎? 當然對我來說,越便宜越好囉 ^^

1 comment:

Astroviolin said...

M̄-kuán sī beh o̍h Tâi-gí iah Hak-fa, guá siūnn tann siōng lī-piān ê hong-sik, huān-sè sī tshuē ka-kàu (tutor)--a...

--
Lau, Seng-hian
~無 koh 在定,ma 無放外外~