Sunday, May 4, 2008

Goá chiok ài chhē kihoē tha̍k, siá Lômájī

Kokūi hiaⁿ-ché,
Lômájī tah hit kúijī niā.
Goá sī Tâigílâng. Goá nā chin pn̄gtháng chi̍tji̍t tah o̍h oēhiáu chi̍tjī Lômájī niā. Jīsaⁿcha̍p ji̍t koè, goá to̍h ta̍kjī lóng o̍h oēhiáu loh, lâi to̍h chhun chhoēkihoē tiāⁿtiāⁿ tha̍k, tiāⁿtiāⁿ siá, chhun kāi liū hō͘ i se̍k, liū hō͘ i koànsì ê tāichì niā.
Goá m̄sī Tâigílâng, goá sī gíná. Nā ánne kannā o̍h choân Lômájī sīm̄sī pí o̍h choân Hànjī--ê a̍hsī Hànlô thàulām--ê kekhah kántan?
Chi̍tjī Hànjī tī Tiongbûn ū púnim mā khólêng iâuū "破音字". Chitjī Hànjī koh tī lán Tâioânoē tûliáu gúim liáuāu mā khólêng iâuū bûnim, chitmá iâu khólêng ài siⁿchhut chiokchoē lán chia "gâulâng" kiò lán ài sin tha̍k ê im. Chi̍tjījī ū chia̍hchoē im, chia̍hchoē ìsù a̍hsī kóng "意象". Sînkengkun ài chiok toātiâu. Ha̍khāu a̍hm̄sī kannā teh kà chi̍tchióng Tâigíkhò niā.
Ta̍kgêlâng ê kiáⁿ lóngsī pópoè, kà Lômájī kùikang to̍h kàoân, to̍h oētàng pàng hō͘ in khì chhitthô. Kóng o̍hliáu Lômájī liáuāu thiaukang kohchài lia̍hin lâi chi̍tjī Hànjī siá gō͘choā cha̍pchoā tah boh pàngin soah, ánne chiongkuibé sī siáng(siáⁿ-lâng) khah chânjím?
Hànjī bānbāná chhoē!
M̄thang kannā chhoē chi̍tkoá Hànjī-khak, kiatkó chi̍tkoá goânji ê chengsîn, lênghûn, bûnhoà, kenggiām ... lóng bôkhì loh! Chesī teh kāng Tâigí ê kingoân chāmchāmtiāu, sī teh hāi Tâigí m̄sī teh chān lánê Tâigí.
Goá ánne kóng lí kiámboh siongsìn? Chhun chhoē "撿角" boh lâi hōng(hō͘-lâng)-ēng. "Khioh-ka̍k" sī khioh-hia-ka̍k, sī the̍h khì piⁿá chúnpī boh tàn hia ka̍k ê ìsù. "Khioh-ka̍k" sī kóng "pùnsò hitlūi ê mi̍hkiāⁿ" e ìsù. "Kak" ngēngē iōng 六書 lâi kāi káiseh chò "角落" a̍hsī "piⁿá" ūlâng oē chiapsiū, m̄koh "kak" choattùi m̄sī "ka̍k". Tùi chitgê gígiân m̄niā ài ū ha̍kbūn mā kàihó àiū hósim.
Khêngkàuchin(khêng-si̍t), khoàⁿtio̍h hia Hànjī tha̍k oē chhut Tâigí ê lâng sī pí hia siá ê lâng gâu, koh gâu kúināchheng poē.
Lômájī ēng hō͘ i koànsì! Hànjī bānbāná chhoē!
Lán Tâigí chitmá iōngsim kannā teh kà gíná niā, hāukó kiám hó? Lán nám̄ ko͘putjîchiong(姑不 ...,而終 ...。) khaisí a̍hkhì kokchngthâu, siākhu kà ūhoè ê lâng o̍h oēhiáu ēng Lômájī leh? Chi̍tgê ūhoē ê Tâigílâng to̍hsī chi̍tchō phongphài, chhiaiāⁿ ê Tâigi gísû ê chuliāukhò͘. Jîchhiáⁿ in chit-ûn ê lâng nā sí-oân, lán kàusî nākóng m̄ēng Tiongbûnhoà ê Tâioânoē mā bôkhólêng. Chitmá lâng to̍ksimto̍khēng teh kāng lán thoa, m̄chai sīm̄sī to̍hsī teh kiâⁿ chitpō͘ kî.
Hànjī m̄bián kiaⁿ o̍h bô. Toātoāsoèsoè ittēng àikoh o̍h chiokchoē tang--ê. Sin o̍h chi̍thāng mi̍hkiāⁿ sī chi̍tchióng chiok hoaⁿhí ê tāichì. Chiū lán Tâigílâng lâi kóng ēng Lômájī chísī chhoē chi̍tchióng hûhō lâi piáusī lán chá to̍h bat ê mi̍hkiāⁿ niā, chiok kántan! Chíiāu lí ài hō͘ i kihoē, hō͘ kakī kihoē toh oē-ēng--ê.
Chhoà Kimêng

33 comments:

Astroviolin said...

Kim-êng lāu-su, pêng-an

Chhiáⁿ khì http://www.peopo.org(Kong-kiōng Tiān-sī-tâi siat ê Kong-bîn Sin-bûn Pêⁿ-tâi)hoat-piáu chhut-siaⁿ.

Nā sī sú-iōng chhái-hóng lo̍k-iáⁿ ê iáⁿ-im sin-bûn hāu-kó koh-khah hó. Chhiáⁿ chham-khó goá ê blog...http://www.peopo.org/chuniok

Chuniok

Astroviolin said...

Lîm lāusu,

Hó. Goá senglâikhì kaji̍p hoēgoân.

Chhoà Kimêng

ps:
Nāboh kóng khah bêngpe̍k kàihó àikoh ke nn̄ggê lē, chhun ánne:
m̄koh "kak" choattùi m̄sī "ka̍k".
Chit nn̄ggê lâng "khioh-ka̍k" a. Sī kóng: Chit nn̄ggê lâng sī bôlō͘ēng ê lâng.
Chit nn̄ggê lâng ū "khioh-kak" tī--ê. Sī kóng: Chit nn̄ggê lâng boēha̍h, ūbat oanke chengchi̍p hō͘siōng khiohhūn tī--ê.
Tùi chitgê gígiân m̄niā ài ū ha̍kbūn mā kàihó àiū hósim.

Astroviolin said...

Mā tio̍h sin-chhéng "Kong-bîn Kì-chiá" chiah ē-tàng tah sin-bûn kap thui-chiàn.
Nā "Kong-bîn Kì-chiá" chhéng hó-sè, chhiáⁿ kā goá thong-pò thang
lâi kā lí ka-ji̍p taigipeopo thó-lūn-kûn (taigipeopo@googlegroups.com, lūi-sū
taigu@googlegroups.com). Án-ne li chiū ē-tàng tàu-tīn lâi phah-piàⁿ khai-thok
taigipeopo ê lūn-toâⁿ.

Astroviolin said...

Lîm lāusu,

Goá íkeng ū khì nn̄g chi̍t--ē. Khoàⁿ hitgê pāngsè, kàisêng bôthang hō͘ goá ū kihōe tiàm hia o̍h tha̍k, siá Tâigí Lmj. Jîchhiáⁿ goá chiok hāmbānsiá HànjīTâigí. Boh siá chi̍t jī HànjīTâigí tī hia chìm kuipo͘kú pūbōechhut chi̍tjī Hànjī thang ēng, siūⁿtio̍h chhiúnńg Nā boh biánkióng m̄to̍h choânLmj a̍hsī TâigíLmj thàulām Pakkianngí lâi siá? :p Kóng kohchìnchi̍tpō͘ ... , goá sī ū teh tiûtû neh!

Chitmá goá boh goāchhut āulépài pàijīsaⁿ tahōe tńg--lâi, lí chhiáⁿ kèsio̍h lâuōe goá tńg--lâi tah kālí hê. Lí tùi Tâigí ê jia̍tsim hō͘lâng ài hamlí tàutīn.

Kámsiālí!

Chhoà Kimêng

ps. Chittiuⁿphoe chin kîkoài hēthóng kóng ū chhògō͘ bô kāi kiàchhutkhì, chitmá koh têng kiàchi̍tpiàn.

Astroviolin said...

Kimêng hiaⁿ pêngan,

> Sin o̍h chi̍thāng mi̍hkiā̄ⁿ sī chi̍tchióng chiok
> hoaⁿhí ê tāichì.

Chin chán ê koanliām, kóng liáu chiâⁿ hó. Ke o̍h 1 hāng mi̍hkiāⁿ, tō
ke 1 hāng soánte̍k, tō ke khah chūiû.

Chin chē chútiuⁿ ēng hànjī ê lâng, katī ê koanliām hō͘ hànjī pa̍ksí
koh m̄ chai. Beh ēng m̄ ēng LMJ sī koanliām (thàitō͘) ê būntê.

Kiatgak
2008-06-03

Astroviolin said...

Lâu siàn, Pêngan!

Goá khì chhītiûⁿ
khoàⁿtio̍h sinmi̍hkiāⁿ, khai tāmpo̍há chîⁿ kāi bóe lâi ēng, chūánne sengoa̍h ūthangsîá ōe tè tit piànhoà, 多采多姿.
M̄koh khoàⁿtio̍h phínchit putliông ê mi̍hkiāⁿ, goá khólêng chi̍tsián chîⁿ to bōechhutē. Chāmtiāu lán Tâigú kungoân ê Tâigú Hànjī ê bûnchiong to̍hsī "phínchit putliông ê mi̍hkiāⁿ"! Koh khah tiōngiàuê sī, lán chiahnihá iōngsim kèkàu teh thoân ê Tâioânōe kóng sī ánne ... , lóng bô lánê "lênghûn", kám iâuū thoân ê pitiàu? 為"誰"辛苦為"誰"忙? Hianihákú to lóng bô Hájī kám ū chha kah chitkúinî? Hànjī bānbāná chhē, Lômájī toātoā sak. Tī lán téng chi̍tûn ê lâng lóng iâu chāisiⁿ ê sî to̍h lóng hō͘ Lômájī pho͘2phiànhoà kám m̄ hó? Mài kóng pa̍thāng kannā kóng tī bûnim ham gúim ígoā koh chhòng chi̍ttui 破音字 kám hó?
Tn̄gtio̍h sinmi̍hkiāⁿ chho͘-khí-hông ōe hō͘ lâng kiaⁿhiâⁿ. Lán lóng bô hō͘i kah lán o̍h Tiongbûn siokâng ê sîkan kah kihōe. Chitmá lán teh súiōng Lômájī nā bô lísióng ê piáuhiān sī pitjiânē, engkaiē. Lán ài goânliōng pa̍tlâng, mā ài goânliōng kakī ê chhiⁿso͘ bôse̍k, m̄thang chekpī kakī. Choattùi ēng pí o̍h Hànjī khahchió ê sîkan kah chengsîn lán to̍h o̍h ōehiáu Tâigú Lômájī loh. Goá púnlâng tùi Tâigú Lômájī júlâijúse̍k to̍hsi kàihó ê chi̍tgê lē!

Chhoà Kimêng

Astroviolin said...

Kimêng hiaⁿ,

> Chāmtiāu lán Tâigú kungoân ê
> Tâigú Hànjī ê bûnchiong to̍hsī "phínchit putliông ê mi̍hkiāⁿ"!

Chin chhimji̍p ê sukhó! Chiâⁿ ta̍t tit chò Tâigúbûn ūntōng ê lâng chhamkhó!

Kiatgak
2008-06-04

Astroviolin said...

Kimêng siansiⁿ pêngan,

Goá ū kā che só͘ū ê thólūn loēiông lóng khǹg tī Tâigú Bāng Búlo̍k téngbīn.

Pauhâm āupiah ta̍kke chiap lo̍hkhì ê thólūn, goá lóng khǹg tī chitphiⁿ bûnchiuⁿ ēkha ê "phênglūn" lāité.

Chū goá lâi chia, kap khì Hōlópedia (Tâibûn Pekkhochoânsu) khoàⁿtio̍h ta̍kke teh iōng Rômájī khaikáng, thólūn, kámkak chin kámtōng. Gíbûn to̍hsī khò ta̍kke ánne súiōng, chhòngchō, chiah thang kèsio̍k thoàⁿ lo̍hkhì.

M̄koh thiaⁿ chinchoē chiânpoē kóng chi̍tkoá kò͘sū, a̍hsī khoàⁿ chi̍tkoá chuliāu, kámkak sim chiok thiàⁿ -- Tâibûn ê bûnhiàn, siausit ê khólêng pí póliû lo̍hlâi ê kohkhah choē.

Ji̍tpún sîtāi ê chokphín, kap "Tâibûnlâng" ê ji̍tsiông kìsū, chhiúkó (Pílūn. [ Chhutsísoàⁿ ] Āuphiⁿ).

2007 Tī Ji̍tgoa̍tthâm, àmsîá thiaⁿ Henry Agiâu siansiⁿ kóngê, 1990 nîtāi bānglō͘ chho͘kî ê lūntoâⁿ kap thongsìn tīn. (Kūê Tâigú Bāng?) Chinchoē chuliāu lóng oânchoân siausit khì ah.

Iáukoh ū, lomaji.com mā tó ah... (Chuliāu m̄chaiiáⁿ kám ū lâu té? @.@")

Chóngsī, ū chinchoē íchá ê chuliāu, chitmá lóng íkeng chhoē boētio̍h ah. Siūⁿtio̍h sim lóng ē thiàⁿ.

Só͘í, chiah chin hoaⁿhí khoàⁿtio̍h lí goānì lâi tha̍k, siá Rômájī kap Tâigíbûn.

Mā ē hibāng, lán kináji̍t ê thólūn, chiaê bûnjī ētàng lâu lo̍hlâi. Lán chitmá chit tīn, chóngsī 1ê só khílâi ê thólūn tīn, só͘í goá chiah ē hibāng tī bānglō͘ téngbīn ke lâu kúi hūn-á.

A̍h tio̍hsī inūi ánne, chiah ē hibāng chhoē lâng chòhoé lâi Sukáipù khaikáng. Mā kā khaikáng lo̍k (chat log) lâu 1 hūn tī soàⁿténg.

Goá ē kámkak to̍hsǹg sī ū chi̍ttiámá "bôliâu" ê oētê (thólūn tiāniáⁿ, iákiû... téngténg) mā ta̍ttit lâu lo̍hlâi. Chóngsī chitkoá "chitê sîtāi ê lâng" khaikáng ê kìlo̍k. Tio̍h chhinchhiūⁿ goá chitmá ē chin siūⁿbeh chhoē kó͘chálâng siá ê Rômájī ji̍tkì kângkhoán.

Suijiân chaiiáⁿ katī Tâibûn lêngle̍k bôhó, chóngsī, hibāng katī ētàng chīnliōng kā ta̍kke kóngê oē póliû lo̍hlâi, lâu hō͘ lánê kiáⁿsun.

Astroviolin,
La̍kgoe̍h c4, 2008

(Chù: Kimêng siansiⁿ, kîsi̍t lí phahê jī ū chi̍ttiámá būntê -- Lí phah chhutlâi ê jī lóngsī cho͘ha̍p jī,
pílūn "ê" lí phah chhutlâi lóngsī "e^", ánne kîsi̍t ē ū chi̍ttiámá loān.
Jîchhiáⁿ kîsi̍t chiaê jī lóng ū ko͘chi̍t jī ê phahhoat.
Só͘í goá tī Tâigú Bāng Búlo̍k téngbīn lóng kā lí kái hó ah. Hō͘ lí chhamkhó :))

Astroviolin said...

Lâu siàn,

Koh kóngchi̍tgê phínchit putliông ê lē:
Lán Tâioânōe "chin kín ê sîkan" ūlâng kóng Hànjī sī "連鞭".
Ai-ioh! Chinchiàⁿ thak bōelo̍hkhì.
Siatsú chèngkhakê Rômájī sī "liap-nih".
Chhun ánne āutē kiáⁿsun khoàⁿtio̍h Hànjī "連鞭" boh chhōetńglâi
"liap-nih" to̍h chiâⁿpiàⁿē. Thiaⁿtio̍h kokchióng khiuⁿkháu ēng
Rômájī siá khílâi sī "liam-piⁿ", "liam-mi̍h", ... , boh
chhōetńglâi "liap-nih" ê kihōe sī khahtoā. Tio̍h--bô?
Tngtangsî i siá Hànjī sī "連鞭" ê sî, hoānsè hoaⁿhí kah
poa̍hpoa̍h--tó, inūi i 功在台語. Sūsi̍tsiōng "chin kín ê sîkan" lán
chitmá ê kónghoat siatsú chinchiàⁿ sī "liap-nih" ê impiàn, ánne i
siá Hànjī sī "連鞭" m̄to̍hsīteh 遺禍子孫? :p

Chhōe Hànjī chinchiàⁿ ài sīntiōng, mài biánkióng. Ke khì mn̄g
chi̍tkoálâng chiah lo̍hpit. Chhun: ūhòe ê Tâigúlâng. M̄bat Hànjī
ê Tâgúlâng. Toà tī kauthong bô hongpiān sou2chāi ê Tâigúlâng.
Kokchióng khiuⁿkháu ê Tâigúlâng. Mài kannā khoàⁿ kúipún
kou2cháchheh to̍hlâi 閉門造車. Nābô ōe kālângê kungoân lóng
chhòchhòtiāu. Ánne sī teh tn̄g lângê kun, tn̄g lângê chúilō͘,
sī lēnggoā chi̍tchióng bia̍tlâng gúgiân, bûnhoà ê to̍kpou7 neh.
Goá ài phínchit hó ê Tâigí Hànjī ê goânin tio̍hsī ánne niā.


Chhoà Kimêng

Astroviolin said...

Chio̍h siàn,

Ti kehsek kāi káitńglâi sûnbûnjī khoàⁿ oē mài koh chhuthiān lí
kóngê cho͘ha̍pjī--boē? Chhiáⁿ kohchài chítiám. Ló͘la̍t. Kakī 閉門造車 to̍hoē ū chitchióng kiatkó. Kámsiā lí lâi the̍hchhíⁿ hō͘ goá
ū káisiān ê kihoē. Mài koh chōsêng ta̍kke ê khùnjiáu. Mâhoân
koh pang goá khoàⁿ ū káikoat--bô?

Chhoà Kimêng

Astroviolin said...

Kimêng siansiⁿ,

Kângkhoán neh... Goá tī hùtóng khǹg 1 tiuⁿ tô͘, hō͘ lí chhamkhó chi̍tē. Téngbīn sī líê phoe ê siáhoat, ēkha sī goá káikoè ê.

Mā siūⁿbeh chhiáⁿmn̄g lí iōng siáⁿmih suji̍phoat leh :D

Astroviolin,
La̍kgoe̍h c4, 2008

(Chù: Khoàⁿ Hù Tô͘ chhiáⁿ ji̍h chia.)

Astroviolin said...

taike pengan

sou sia e "連鞭"kinku Kam Uilim jitian si sia "臨邊" liâmpiⁿ , chhiaⁿ
chhamkho

bugiian 2008.06.05

Astroviolin said...

Taigubang 大家好

提供思考資料而已。

見附件:台語_念彌.jpg

說明:
念 -> 短時間
彌 -> 長時間
台語:念彌 -> 華語:可能短時間,也可能長時間。
-> 華語:不能確定,但不會立即,也不會很久。

台語的「念彌」一詞,與「心中覺得要趕快之意」「無關」,
而是單純「對時間長短的判斷之詞」而已,
所以與「連鞭」搭不上邊!

台語實例:阿明念彌來 -> 華語:阿明不會立即也不會很久,會到達這兒。
說此話語者是否「急著希望」阿明要立刻到達呢?不知!

Best Regards

Truth Wang 王聖欣

Astroviolin said...

"Liam-mih khau liam-mih chhio" e "liam-mih"
"Li na an-ni, Liam-mih tioh hou keng-chhat liah khi" e liam-mih.
Eng-kai si kong 'sometimes'.

khai

Astroviolin said...

Phokgoan,

> Kângkhoán neh... Goá tī hùtóng khǹg 1 tiuⁿ tô͘, hō͘ lí chhamkhó chi̍tē.
> Téngbīn sī líê phoe ê siáhoat, ēkha sī goá káikoè ê.

Goa ti Ubuntu eng Firefox khoann Kimeng hiann e phoe long chengsiong,
bo tekpiat siatteng jiheng.

Chhiann mng li e khoankeng si...?

Kiatgak
2008-06-05

Astroviolin said...

Kimêng hiaⁿ,

Lí kóng--ê bô m̄-tio̍h.

M̄-koh, ū 2 ê kipún koanliām ài têngchheng:

(1) Gígiân boh ēng símmih bûnjī siá sī ētàng soánte̍k--ê. Hōlóoē ēng
lômájī siá tō ūkàu a, bô tiāⁿtio̍h ài ēng hànjī.

(2) Gígiân sī ē iánpiàn--ê, tó͘kiông boh chhoē "chinchiàⁿ", "goânpún"
ê jīgoân, ìgī bô toā.

Kín khì kā lí kóng--ê chiahê "Ūhoē ê Tâigú lâng. M̄bat Hànjī
ê Tâigúlâng. Toà tī kauthong bô hongpiān só͘chāi ê
Tâigúlâng. Kokchióng khiuⁿkháu ê Tâigúlâng." kóng ē oē ēng
lômájī kìlio̍k--khílâi, chiah sī siāng iàukín--ê.

Chhiáⁿ chhamkhó.

Kiatgak
2008-06-05

Astroviolin said...

Bû lāusu, Ông lāusi, Lîm lāusu, Ta̍kkehó.

Kámsiā! Tāikhaigánkài! Goá kinlíno̍h.
Chia sī chi̍tgê hósó͘chāi, ài ke pò lâng chai!

Ló͘la̍t!

Chhoà Kimêng

ps. 巫 Kam jītián sī kong tē-5-siaⁿ. Goá tī Thâmchú tn̄gtio̍h hitūi siansiⁿ sī kóng "Bū". Goá nā kālí kóng m̄tio̍h ài kānggoá chítō, mài kiànkoài.

Astroviolin said...

Chio̍h siàn,

Siôngsè khoàⁿkoè líê phoe kah hùtòng ah. Chiàulí ài seng kālí hê chiah tio̍h. Inūi Lâu-siàn ê phoe hùpún ū hō͘ lí, só͘í goá chiap lo̍h siá tiàm chia, khah bôlé m̄koh khah séngsū, chhiáⁿlí mài kèkàu. :)

Goá sī bōehiáu thìthâu tn̄gtio̍h hô͘chiuê. Tiānnáu kanghu iâu teh o̍h. Kántan nn̄gpo͘ khólêng phiàn lâng oē koè, koh mn̄glo̍h goá to̍h sígiāngiān loh. Chithāng tāichì, tah goá chitmá m̄to̍h seng kin lín nn̄ggê o̍h, chiah koh kóng? :p

Gíná ū lâu nn̄gchiah kū tiānnáu lo̍hlâi, kîtiong chi̍tchiah goá mā ū koàn Ubuntu. Tn̄gtio̍h chiokchōe siattēngê būntoê. Lēnggoā chi̍tchiah khǹg teh eng-ia̍h. :p

Chhoà Kimêng

Astroviolin said...

Chán!

Líê oē to̍hsī "siāntìsek". Oē hō͘lâng kekkuikiû ê simkoaⁿthâu chiâu soàⁿkhì.

Lóla̍t.

Astroviolin said...

Tsiàu án-ne lâi siūⁿ, Ji̍t-pún hàn-jī tō sī phín-tsit tsin bái, tsin put-liông??? Ji̍t-bûn hàn-jī tuā-pō͘-hūn lóng sī tshú hùn-iōng-jī, bô kuán sû-guân, mā bô tsiok tsiàu Tiong-kok hàn-jī ê jī-ì.

Koh ū, Ing-kok, Huat-kok, Sūi-tián in teh īng lô-má-jī, mā kāng-khuán tsin put-liông, in-uī he lô-má-jī ê īng-huat, bô tsun-thàn huat-bîng lô-má-jī ê Phoenicia "guân-té" ê sú-iōng, mā bô tsiâu thàn Hi-lia̍p iah-tsiá-sī Ló-má ê huat-tō͘....Tsin put-liông.....

Astroviolin said...

Lausu,

Goa khoanntioh e iugoan siokang. Goa ma kangkhoan si Ubuntu 8.04 + Hoehouli (Firefox) 3.0 Beta.

Goa iong Windows XP + Hoehouli, kap Ubuntu + Hoehouli, khoanntioh longsi anne.

Tongjian, ti bunchiunn laite e sichun khoann khilai bo chiah benghian. Pianchip e sichun khoann khah chhengchho. Kiangi lausu etang chhigiam chit-e -- ti u tiauho e ji thaucheng, jih Backspace. Na chengsiong e ji, li jih 1 pai toh thaitiau 1 ji; nasi Kimeng siansinn e ji, li ai jih 2 pai chiah ethangtit thai 1 ji (Jih teit pai, thai tiauho. Jih teji pai, thai jibo.)

Bo tohsi ka ji hongtoa, toh khoann echhutlai. Suijian kong khoann bunchiunn e sichun ma kangkhoan e-khoanntit, mkoh chongsi anne chuliau toh u chittiama hokchap. Jichhiann iong nngthe ma boetang chengsiong choan. (Goa beh iong ToCyrillic e Transliterate ka tiauho choan souji, boe-choantit, inui i bo jintit chiae ji.)

Taikai si anne :D

Mchaiiann Kimeng siansinn e khi 13TBI bo? :o Goa chin siunnbeh chaiiann li iong siannmih nngthe phahji :D

Phokgoan,
Lakgoeh c6, 2008

Astroviolin said...

kiakhi loatkian chhiaⁿ chhamkho
Bû gī-ian keng-lé 2008.06.06

語詞討論 -- 連鞭

Astroviolin said...

Lán kám ū ham Ji̍tpún siosiâng ánne, kokka kannā chi̍tchióng gígiân niā?

Chitmáê Tâibûn ū chinchoē Hànjī chinchiàⁿ sī putliông sánphín, mài chhoē chí-lah-hú-lah ê líiû lâi tôphiah káipiàn, chiah oē kèsio̍k chìnpō͘ oânbí, hō͘lâng kamgoān chia̍psiū.

Chhoà Kimêng

Astroviolin said...

Kimêng hiaⁿ,

Guá bô liáu-kái tse kap Ji̍t-pún sī m̄-sī kan-taⁿ 1 tsióng gí-giân ū siáⁿ-mih kuan-hē. M̄-koh, lán nā sī kā bûn-giân Hàn-gí tòng-tsò 1 tsióng gí-giân, lán sīm-tsì ē-tàng kóng Ji̍t-pún ê kàu-io̍k--ni̍h, mā ū Ji̍t-gí í-guā ê gí-giân, in-ūi Ji̍t-pún ê ko-tiong-sing mā tio̍h tha̍k bûn-giân Hàn-gí ê king-tián, sui-jiân sò͘-liōng pí Tâi-uân kiám tsiok tsē, tsóng--sī, tse sī sū-si̍t, kó͘-tián Hàn-bûn sī Ji̍t-pún bûn-huà kap gí-giân ê tsi̍t-pō͘-hūn.

Guá án-ne kóng mā sī lī-tê--a, taⁿ kóng tò tńg--lâi, kò-jîn jīn-uî, m̄-kuán sī "lô-má-jī" ia̍h "Hàn-jī", kiù-khàm "pún-jī", kap "tong-guân-tshe" ê ho͘-im (huat-im), he lóng sī gí-giân ha̍k-ka kap li̍k-sú ha̍k-ka ê khang-khuè, tsiâⁿ-tsò 1 ê it-puaⁿ ê sú-iōng-tsiá, bô ìng-kai the̍h tse tsò lí-iû lâi phue-phîng "iōng-jī" ê "tsìng-tong-sìng", bô--tsiá, he kiat-kó tō-sī lán beh hió-jīn gí-giân pún-sin in-ūi sî-kan só tsō-sîng ê "gí-im" kap "sû-ì" ê tsū-jiân piàn-huà, hi̍k-tsiá-sī beh tùi-ke̍h "hùn-iōng" ê tsò-huat, kò-jîn kám-kak tse tsin bô ì-gī.

Tuì gí-giân ê ián-piàn lâi kóng, lán lóng sī Tâi-gí ê sú-iōng-tsiá, lán tong-jiân ē-tàng thàu-kuè lán ê sú-iōng, lâi íng-hióng Tâi-gí ho͘-im kap sû-ì tíng-tíng ê huat-tián, m̄-koh he tsua̍t-tuì bē-tàng īng-tsò phue-phîng "tsìng-tong-sìng" ê lō͘-iōng, in-uī tsin kî-kuài, mā bô ha̍p tī sū-si̍t.

Lán tńg lâi "hùn-iōng" (訓用) tsit-ê tsân-bīn lâi kóng, nā tsún kóng "hùn-iòng"(訓用) tō ē tsò-sîng ho͘-im kap sû-guân khe-khó ê būn-tê, án-ne Ji̍p-pún tsua̍t-tuì ài sing tshut būn-tê.

Í-siōng.

--
Lau, Seng-hian
~無 koh 在定,ma 無放外外~

Astroviolin said...

Lâu-siàn,

Li e Jitpun lē kah kuihang konghoat goa long khoaⁿkoe liaukai loh, goa koatteng m hamli kohchai chhiau-poâⁿ(Goa oanchoan chiapsiu li e iongsim, mkoh bo itteng tong-i li e konghoat.). Uitioh m jukongjihng ma boe bú bū-khì goa teh kong e tiongtiam, phaise goa ka i thiaukoe.

Tiohlah, Jitpun bo chhun lan koh ke chitge "kokgi".

Lan sou phāiⁿ e Hanji e souliong ikeng ukauchoe ah. Chitma uitioh Taioanji koh lai kechhutlaie Hanji e souliong choattui oe pi Lomaji jibo e souliong koh ke chiokchoepoe. Homihkhou chu-chhoe-ma-hoan! Lan na Hanji lau hou Tiongbun, Taibun kanna eng Lomaji tohho, lan oe séng goachoe lan takke e sikan, khuilat, chugoan, ..., tengteng? Eng hia sou-séng--e lai hoattian pathang, mchai tui lan e chinpou oe u goatoa? Engkai ma boe koh u gaigioh, tintaⁿ, koh u chhun 鬥陣,夯,槓龜, ..., chitkhoan bochuichun e Taioanoe e Hanji lai chhuthian. Enghiong chougai choechoe ma bat Hanji e Taigulang e haksip, chiapsiu. Phinchit putliong e mihkiaⁿ chinchiaⁿ toe boetioh sinmihkiaⁿ.

Chhoa Kimeng

Astroviolin said...

Kimêng hiaⁿ,

Nā sī Tâi-uân ū tsâi-tiāu tshin-tshiūⁿ Ua̍t-lâm án-ne kā Tâi-bûn tsuân lô-má-jī huà, guá tsin tsàn-sîng, guá ū ì-kiàn--ê, sī tshù-sū (priority) kap lūn-lí ê pōo-hūn.

Kóng Hàn-jī lo̍k-ngóo, bô hāu-lu̍t, guá mā tông-ì, m̄-koh beh kóng "Tâi-gí Hàn-jī" hōo lâng bô tsúi-tsún ê kám-kak, sóo-í tio̍h hùi Hàn-jī, tse bô tsin ū lí-khì, in-ūi, Tâi-gí pún-sin, m̄-kuán sī īng siáⁿ-mih khuán su-siá-huat, ē hōo lâng khuàⁿ bô tī ba̍k-tē, he pīng m̄-sī tan-sûn-tik "sú-iōng toh-tsi̍t-tsiòng kang-khū lâi su-siá" ê būn-tê, sī ì-sik-hîng-thài ê būn-tê.

Kāng-khuán, guá mā bô tsàn-sîng "īng Lô-má-jī" ē-tàng uân-tsuân pó-liû tsiâu-tsn̂g ê Tâi-gí ê kóng-huat, tī tsia tō bô koh ke-uē--a.

To-siā.

--
Lau, Seng-hian
~無 koh 在定,ma 無放外外~

Astroviolin said...

Lâu-siàn,

Lan e Taioanoe oe chhun Oatlam anne choan Romajihoa boe? Phaise, goa mchai. Mkoh na oetang ti binachai khaisi ahsi jukinjuho toh choan Romajihoa, li mthang siukhi, goa si jinui chinho! Lan chitmae Taioanlang, lane kiaⁿsun oe inui anne lai séng chiokchoe taichi.

Goa ti chia kongbeng chengtai lai kong: Thoè Taigi chhoe ko-chuichun e Hanji oe chengka Taioanoe e chhimtou kah khoahtou, patlang goa mchai, goa na khoaⁿtioh uchuichun e Taigi-Hanji goa oe hoaⁿhi kah poahpoahto. Goa ma jinui kē-chuichun, chhinchhai chhoe, suipian chhoe, oupeh chhoe, oe houlang khoaⁿtioh hitgelang si goā khinsi lane Taigi, hitchiong ji si 老鼠屎, hitgelang si teh 幫倒忙. Soui goa kong Hanji banban chhoe, Romaji toatoa sak. Simsi goa long anne kong?

Lie kitha konghoat, khoaⁿ u patlang boh chiap--bo? Goa chinchiaⁿ koatteng m chhapchhiu, phaise.

Jitpunlang in kanna chitchiong gigian nia, in tui ine Hanji e im kah ì si langlang kang sim--e. Che ham lan inui leksu kah teli e koanhe tui lan teh eng e Hanji long tēng-hêng e chengheng si siokang--e. Lan chitma uitioh Taioanoe chō sin-Hanji lan mai kong oe anchoaⁿ, lan kanna kong eng hian-iu-e Hanji lai kai sin-e im, sin-e ì, lang Jitpunlang mbian anne cho, lan itteng ai eng Hanji lai cho, simsi oe choseng haksip kah chiapsiu e khunjiau? Goa kong Hanji chinchiaⁿ lauhou Tiongbun tohho, Taioanoe eng Romaji toh chiok 完美 loh. Che si siaⁿmih isekhengthai?

Chhoa Kimeng

Astroviolin said...

Kimêng 兄:

拜讀你 ê 回應了後,我真確定我用全羅寫 ê 回應你讀了無了解(比論:我講--ê 意識型態並 m̄ 是指你 t.t.),無 ta-uâ,我 kan-taⁿ ē-tàng lām 漢字來回覆,khah 免咱再三誤解。

末者猶原無法度理解 siáⁿ-mih 號做「有水準 ê 漢字」,beh 按怎 kā 漢字分做「有水準」kap「無水準」,koh,hit-ê 判斷 ê 標準是 siáⁿ-huè,恐驚 á ài koh 進一步分拆 tsiah ē 明白。

Tī tsia beh 特別提出,Kimêng 兄你所講:「in (日本人) 對 in ê 漢字 ê 音 kap 意是人人仝心--ê」,tsit 句話 tsāi-tsuí(絕對)無合 tī 事實,末者好膽建議 Kimêng 兄 tshuē tsi̍t-kuá 日本冊來掀,自然知影我 ê 意思。

以上 kā Kimêng 兄報告

Astroviolin said...

Phokgoan,

> Goa iong Windows XP + Hoehouli, kap Ubuntu + Hoehouli, khoanntioh longsi anne.

Chiann simsek, goa 2 chiong chengheng khoann long chengsiong (chhiann khoann hutong). XP, m kann kong; Ubuntu, tu chng bo joa ku, hethong kai chhengkhi. M chai kap li e hethong chengchha ti toh?

[Tou 1]
[Tou 2]

> ... Jichhiann iong nngthe ma boetang chengsiong choan. (Goa beh iong ToCyrillic e Transliterate ka tiauho choan souji, boe-choantit, inui i bo jintit chiae ji.)

Che khaksit si 1 e (hiansit e tu--tioh) e bunte.

Eng "precomposed"--e (NFC) si khah ho--koa; chong--si, eng chouhap--e
(NFD) ma si huhap Unicode phiauchun e chohoat. Chhiann chhamkho "Unicode Normalization Forms" (http://unicode.org/reports/tr15/).

Bong chhamkho.

Kiatgak
2008-06-12

Astroviolin said...

Eh... Lausu, goa taⁿ chin khakteng lie chengheng kap goa siokang louh. Chhiaⁿ li khoaⁿ hutong. Laite goa u ka li liah e tou kohchai liah hou li khoaⁿ.

[Tou]

Ubuntu punte si khah sui, soui i ē piauhian kah hou li khoaⁿ boechhutlai.

XP iong khoaⁿ e toh etang khoaⁿ chhutlai ah. Iuki si "ī", li ē hoathian "i" tengbine 1 hoaiⁿ ē chau khi. Che msi lie jiheng e bunte, si inui i punsin si chouhap ji chiah e anne. Kisit li ma etang khoaⁿ echhutlai, te-5 tiau ma u chaukhi, pilun "ê". Hit teng "bō-a" long msi koà ti jibo e chiaⁿ tengbin, ē oaikhi.

Soui goa tengpai chiah ē kong, iong khoaⁿ e khah boechun. Etang ka hiae ji copy lohlai, ti u tiāu e souchai jih BACKSPACE, chengsiong ji si 1pai toh etang thaitiau, chouhapji ai 2pai -- Teit pai thai tiauho, te-2 pai thai jibo. Etang iong chite honghoat lai chhi khoaⁿmai leh.

Chongsi, nachun tansun takke khoaⁿ tongjian bo bunte. Ma mbian hoanlo chiah choe. Mkoh nachun chuliau beh lau lohlai, chuliau chhuli kholeng toh ē chin u bunte. Soui goa chiah ē mng Kimeng hiaⁿ si iong tohchit tho sujiphoat ^^"

Phokgoan,
Lakgoeh 12, 2008

Astroviolin said...

Phokgoan,

Gaucha!

> Eh... Lausu, goa tann chin khakteng lie chengheng kap goa siokang louh.

Bo siann siosiang. Li souu e chouhapji (pauham "kai2" e "a2", ...) hiansi e si long thiah hunkhui.

> Chhiann li khoann hutong. Laite goa u ka li liah e tou kohchai liah hou li khoann.

He si tiauho khng bo hose, khoann--khaii bo hiah suikhui, chong--si
jibo kap tiauho bo thiah cho 2 ui.

> ... "i" tengbine 1 hoainn e7 chau khi. Che msi lie jiheng e bunte, si inui i punsin si chouhap ji chiah e anne.

Chuliau punsin si chouhapji bo m tioh.

Mkoh che ma si jiheng (kap nngthe) e bunte. (soui chin che bangiah chhiann lang eng "Hoehouli")

Te 8 siann lai kong, "chioh8", "lat8", ... tianntioh si eng chouhap--e. Beh chengkhak hiansi, tiohai nngthe kap jiheng sio phoehap.

> Soui goa tengpai chiah e7 kong, iong khoann e khah boechun. Etang ka hiae ji copy lohlai, ti u tiau7 e souchai jih BACKSPACE, chengsiong ji si 1pai toh etang thaitiau, chouhapji ai 2pai -- Teit pai thai tiauho, te-2 pai thai jibo. Etang iong chite honghoat lai chhi khoannmai leh.

Khoann nngthe. Khah kiong5 e nngthe, li jih BACKSPACE, 1 pai to thaitiau. Khopi kong, Ubuntu siong kipun e editor (gedit) to si anni chhuli.

> Chongsi, nachun tansun takke khoann tongjian bo bunte. Ma mbian hoanlo chiah choe. Mkoh nachun chuliau beh lau lohlai, chuliau chhuli kholeng toh e7 chin u bunte.

Betang anne kong. Chouhapji ma si huhap phiauchun e chuliau (NFD), soui goa chiah chhiann li chhamkho "Unicode Normalization Forms" (http://unicode.org/reports/tr15/).

Bunte si nngthe (kap jiheng) e chioan thengtou kau tah.

Goa chahng na tuhku na sia email, laukau 1 hang. Li etang eng Holopedia e "Seng Khoannmai", i e ka etang tauchohoe--e long seng tau--khilai. (Isu tosi kong Kimeng hiann khi phah Holopedia e bunchiunn, be u bunte.) Asi ka chuliau chhau koe gedit ma etang.

Pouchhiong, icha Henry u sia koe bunchiunn chin oancheng lai tholun chit e "bunte".

Bong chhamkho.

Kiatgak
2008-06-12

Astroviolin said...

Kiatgak lausu,

Anne ho, goa liaukai! Chin tosia. Goa i-au tutioh anne e iong MediaWiki seng choan 1 pian. Chincheng goa longsi kati chhiutong choan. Inui beh tah khilih Taigu Bang Bulok tengbin. Chhiutong choan sitchai e choan kui pou...Blogspot (Blogger) peng boe tau choanoann.

Phokgoan,
Lakgoeh 12, 2008

Astroviolin said...

Kamsia line iongsim.

Ma toh ai u lin, goan tah piⁿ u lian.
Chio̍h-siàn, sng khi lai u tapan loh. Goa kaki tnglai ti goae khoankeng, nngthe piN khoaN mai e khah tiongiau.

Lolat!

Chhoa Kimeng