Friday, May 23, 2008

20080523 Sukáipù Tâibûn Khaikáng Lo̍k (Skype Taiwanese Chat Log)

[Fri May 23 2008 13:58:26] * Astroviolin invited pektiongtan
[Fri May 23 2008 13:58:43] Astroviolin: Pektiong lausu li ho
[Fri May 23 2008 13:58:53] Pochung Chen(Pektiong Tan): hihi
[Fri May 23 2008 13:59:27] … li2 e5 status m-si online?
[Fri May 23 2008 14:05:32] nukumori1979: takke ho
[Fri May 23 2008 14:05:48] … tsit ma tsia tng pangking
[Fri May 23 2008 14:06:01] Pochung Chen(Pektiong Tan): 逐家hó
[Fri May 23 2008 14:06:29] nukumori1979: ti e tho lun siann bng kia ?
[Fri May 23 2008 14:07:32] Pochung Chen(Pektiong Tan): ka-tann khai-kang?
[Fri May 23 2008 14:07:44] nukumori1979: ha
[Fri May 23 2008 14:08:24] … astroviolin le ?
[Fri May 23 2008 14:08:31] Pochung Chen(Pektiong Tan): m-tsai
[Fri May 23 2008 14:08:42] … 走去bih
[Fri May 23 2008 14:08:47] nukumori1979: gua ma m tsai ~_~
[Fri May 23 2008 14:09:57] Pochung Chen(Pektiong Tan): nukumori kám ū teh sńg PTT tw-language?
[Fri May 23 2008 14:10:05] nukumori1979: u
[Fri May 23 2008 14:10:09] … gua si papaganono
[Fri May 23 2008 14:10:15] Pochung Chen(Pektiong Tan): liaukai
[Fri May 23 2008 14:10:31] nukumori1979: :P
[Fri May 23 2008 14:10:46] … lausu le?
[Fri May 23 2008 14:11:07] Pochung Chen(Pektiong Tan): gua si pektiong
[Fri May 23 2008 14:11:23] nukumori1979: oh!
[Fri May 23 2008 14:11:51] … gua long han le ki ID XD
[Fri May 23 2008 14:12:11] … pun lang gua tiong e ki a
[Fri May 23 2008 14:12:36] … pun lang gua tioh e ki a
[Fri May 23 2008 14:15:07] … http://www.youtube.com/watch?v=uJJm02DTi6I tiong kok lang u kau tshu bi
[Fri May 23 2008 14:15:38] Astroviolin: Phainnse goa thautua goakhau u taichi orz
[Fri May 23 2008 14:15:54] nukumori1979: bua kin : P
[Fri May 23 2008 14:16:18] Astroviolin: Lausu, khui chite Khaikang keng si 開放 e
[Fri May 23 2008 14:16:25] … Kap chincheng hitchiong bokang
[Fri May 23 2008 14:16:43] … Chincheng hitchiong ai laite e lang tau kajip
[Fri May 23 2008 14:16:59] … Chitma chitchiong koh etang titchiap u 連結
[Fri May 23 2008 14:17:26] … Tongjian, sinsit ma etang lau lohlai
[Fri May 23 2008 14:17:51] … Nukumori kong-e 遼寧女
[Fri May 23 2008 14:17:57] nukumori1979: XD
[Fri May 23 2008 14:18:08] Astroviolin: Goa cha'ng chiah thoan hou gun siomoe khoann
[Fri May 23 2008 14:18:18] … Kisit, ti China
[Fri May 23 2008 14:18:33] … "省籍情節" putchi-a giamtiong
[Fri May 23 2008 14:18:41] nukumori1979: hmm
[Fri May 23 2008 14:18:48] Astroviolin: Lan Taioan, tianntiann teh kong siannmih "省籍情節"
[Fri May 23 2008 14:18:54] nukumori1979: thoo tue siunn tua
[Fri May 23 2008 14:18:57] Astroviolin: Kojin jinui kinpun toh bo
[Fri May 23 2008 14:19:14] … Chitchiong-e chiah kiocho 省籍情節
[Fri May 23 2008 14:19:21] nukumori1979: XD
[Fri May 23 2008 14:19:33] Astroviolin: In tianntiann long u "順口溜"
[Fri May 23 2008 14:19:42] nukumori1979: taiuan tsit tsiong si tsok kun i sik
[Fri May 23 2008 14:19:55] Astroviolin: Siannmih 河南人都是小偷騙子, 東北人都是妓女 .... tengteng
[Fri May 23 2008 14:20:00] … Chiann choe
[Fri May 23 2008 14:20:03] nukumori1979: XD
[Fri May 23 2008 14:20:41] Astroviolin: Chit-e 遼寧女 chincheng
[Fri May 23 2008 14:20:49] nukumori1979: anna?
[Fri May 23 2008 14:21:19] Astroviolin: Kisit goa toh u khoanntioh u lang teh tholun khu teh me7
[Fri May 23 2008 14:21:21] … Chinalang
[Fri May 23 2008 14:21:27] … kati teh me7
[Fri May 23 2008 14:21:33] … Kong bobeh khi kiu
[Fri May 23 2008 14:21:58] … Sionghai lang ma begian khi kiu
[Fri May 23 2008 14:22:31] nukumori1979: tsit khuan siann im nai long bo hong sang tshut lai ?
[Fri May 23 2008 14:22:39] Astroviolin: U ah
[Fri May 23 2008 14:22:45] nukumori1979: to ui?
[Fri May 23 2008 14:22:51] Astroviolin: PTT e 八卦板 tholun chinchoe
[Fri May 23 2008 14:22:58] … Mkoh, chitpai kichia long bo lai chhau
[Fri May 23 2008 14:22:58] nukumori1979: oh!
[Fri May 23 2008 14:22:59] Astroviolin: XD
[Fri May 23 2008 14:23:05] nukumori1979: ha
[Fri May 23 2008 14:23:51] Astroviolin: Si kong Taioanlang long mchaiiann
[Fri May 23 2008 14:24:00] nukumori1979: hann
[Fri May 23 2008 14:24:03] Astroviolin: Ahchun China longchong long chin ho
[Fri May 23 2008 14:24:14] … Mchaiiann in laipou bunte si kai toa...
[Fri May 23 2008 14:24:32] nukumori1979: hmmm
[Fri May 23 2008 14:25:03] Astroviolin: Goa ti China u 1e pengiu
[Fri May 23 2008 14:25:18] … Goa jinui si khaksit sng pengiu hitchiong
[Fri May 23 2008 14:25:26] … U siokoa ka mng
[Fri May 23 2008 14:25:27] nukumori1979: and?
[Fri May 23 2008 14:25:38] Astroviolin: I kong bo taichi
[Fri May 23 2008 14:25:44] … Inui i ma li hia chin hng XD
[Fri May 23 2008 14:25:53] … Soui anne toh ho
[Fri May 23 2008 14:26:05] nukumori1979: XD
[Fri May 23 2008 14:26:27] Astroviolin: Goa si kamkak chite chabou ma chin u bunte, ine chenghu ma chin u bunte
[Fri May 23 2008 14:27:09] … In-e chenghu "Kimchi Chhitto 3 kang"
[Fri May 23 2008 14:27:14] … =.=
[Fri May 23 2008 14:27:28] … Kiatko chitma ka chite chabou liah khilai
[Fri May 23 2008 14:27:39] … Mchaiiann si siannmih choe mia
[Fri May 23 2008 14:27:44] nukumori1979: Orz
[Fri May 23 2008 14:28:02] … kam ko e u mia thang uah
[Fri May 23 2008 14:28:15] Astroviolin: Mchai...
[Fri May 23 2008 14:28:29] … U kholeng e khi hou chhuli tiau
[Fri May 23 2008 14:28:55] … Hoainntit ine jinbin ma boe kong khi chichhi chitchiong-e
[Fri May 23 2008 14:28:58] nukumori1979: "chhu li"
[Fri May 23 2008 14:29:01] … Orz
[Fri May 23 2008 14:29:05] * Astroviolin invited a-goantw
[Fri May 23 2008 14:29:15] Astroviolin: agoantw... masi goa
[Fri May 23 2008 14:29:17] … XD
[Fri May 23 2008 14:29:28] … chng cho chin laujiat
[Fri May 23 2008 14:29:48] nukumori1979: XD
[Fri May 23 2008 14:33:08] … gua tsit ma soo kong e lue iong long e kong poo tioh bo
[Fri May 23 2008 14:36:40] a-goantw: Hello
[Fri May 23 2008 14:36:59] … Engkai...
[Fri May 23 2008 14:37:11] … Engkai aupiah kajip e lang
[Fri May 23 2008 14:37:23] … Kantann etang khoanntioh i kajip i-au e sinsit
[Fri May 23 2008 14:37:32] … Chincheng e sinsit khoann boetioh
[Fri May 23 2008 14:37:41] … Goa kojin lai kong si anne lah
[Fri May 23 2008 14:38:21] nukumori1979: si anne
[Fri May 23 2008 14:38:46] … a beh khi to ui kuann?
[Fri May 23 2008 14:40:10] Astroviolin: Kajip chiah etang khoanntioh
[Fri May 23 2008 14:41:09] nukumori1979: tshan tshiunn gua tsit ma na beh huann sin sik, bang tsam si ?..
[Fri May 23 2008 14:45:59] * afroviolin invited afroviolin
[Fri May 23 2008 14:46:15] afroviolin: Test
[Fri May 23 2008 14:46:16] nukumori1979: koh tsit le violin
[Fri May 23 2008 14:46:39] afroviolin: 逐家好, 我是爆炸頭小提琴
[Fri May 23 2008 14:46:47] nukumori1979: ~_~
[Fri May 23 2008 14:46:53] afroviolin: afro-violin
[Fri May 23 2008 14:47:04] nukumori1979: tsin ho
[Fri May 23 2008 14:47:42] Astroviolin: Anne ho, chhigiam u sengkong
[Fri May 23 2008 14:47:48] … Khaksit si lah.
[Fri May 23 2008 14:48:03] … Aupiah e lang kantann etang khoanntioh auboe e siausit
[Fri May 23 2008 14:48:14] nukumori1979: hmmm
[Fri May 23 2008 14:49:12] … kam m si u tsit le bang tsam e tang khuann ?
[Fri May 23 2008 14:49:30] Pochung Chen(Pektiong Tan): siá tiāu-hû --lah
[Fri May 23 2008 14:49:34] Astroviolin: Ti tohui goa soah mchai
[Fri May 23 2008 14:49:50] nukumori1979: hmm
[Fri May 23 2008 14:49:51] Astroviolin: Chin ho, mkoh goa ti Linux bo thang phah
[Fri May 23 2008 14:50:26] … Ánne chhì khoànnmāi
[Fri May 23 2008 14:50:33] nukumori1979: gua ten to khuann bo sia e kha kuan si XD
[Fri May 23 2008 14:50:43] Astroviolin: Mkoh chin bān
[Fri May 23 2008 14:51:13] nukumori1979: lau su e su lip huat khai huat ho a bue : P
[Fri May 23 2008 14:51:31] Astroviolin: Ánne o͘h
[Fri May 23 2008 14:51:48] … To to liānsi̍p lah
[Fri May 23 2008 14:52:15] … Lí kám ū hèngchhù? Liānsi̍p
[Fri May 23 2008 14:52:17] nukumori1979: hmm
[Fri May 23 2008 14:52:27] Astroviolin: Ū 1ê honghoat
[Fri May 23 2008 14:52:48] … Kā kó͘tián bûnhiàn phah ji̍pkhì Wikisource
[Fri May 23 2008 14:53:05] Pochung Chen(Pektiong Tan): linux->kàu-iok-pō͘ ê TLIM forlinux
[Fri May 23 2008 14:53:17] Astroviolin: Ánne ētàng liān phahjī, koh kiam khoàⁿchheh
[Fri May 23 2008 14:53:40] nukumori1979: m si pha ji e bun tue..
[Fri May 23 2008 14:53:44] Astroviolin: Goá chaiiáⁿ. M̄koh to̍h chhinchhiūⁿ goá téngpái kóngê
[Fri May 23 2008 14:53:47] nukumori1979: si gua bo tsit le su lip huat
[Fri May 23 2008 14:53:48] Pochung Chen(Pektiong Tan): an-ne
[Fri May 23 2008 14:53:56] … phah pi̍t-suàn ê tso-ha̍k
[Fri May 23 2008 14:54:08] Astroviolin: Goáê SCIM iōng bôhó
[Fri May 23 2008 14:54:18] Pochung Chen(Pektiong Tan): ubuntu?
[Fri May 23 2008 14:54:27] Astroviolin: Yeah...
[Fri May 23 2008 14:54:38] Pochung Chen(Pektiong Tan): ubuntu ìng-kai defulat tio̍h-ū scim
[Fri May 23 2008 14:54:42] nukumori1979: http://www.edu.tw/mandr/content.aspx?site_content_sn=3847
[Fri May 23 2008 14:54:47] … kam si tsit le ?
[Fri May 23 2008 14:54:54] Pochung Chen(Pektiong Tan): yes
[Fri May 23 2008 14:54:57] Astroviolin: Jîchhiáⁿ goá káiiōng GCIN chin kú ah
[Fri May 23 2008 14:55:04] … Bo mtioh, default si SCIM
[Fri May 23 2008 14:55:29] … Goá mā ū chng tǹgkhì SCIM chhìgiām
[Fri May 23 2008 14:55:42] … M̄koh iōng boē hósè
[Fri May 23 2008 14:58:07] … Lausu li kam khoann etioh chincheng hite khaikang keng
[Fri May 23 2008 14:58:28] … Kam etang ka goa tau chha chite
[Fri May 23 2008 15:00:34] … nukumori
[Fri May 23 2008 15:00:39] … Kam u tileh
[Fri May 23 2008 15:01:31] * Astroviolin invited ahui543 hydonsingore
[Fri May 23 2008 15:05:12] Pochung Chen(Pektiong Tan): hmm
[Fri May 23 2008 15:05:21] nukumori1979: u
[Fri May 23 2008 15:05:35] Astroviolin: Lausu, siunnbeh mng li, laite chitma u siannlang
[Fri May 23 2008 15:05:38] Pochung Chen(Pektiong Tan): Kong Taigu?
[Fri May 23 2008 15:05:47] … Hydosingore
[Fri May 23 2008 15:05:49] Astroviolin: Chincheng Skype e khaikang keng
[Fri May 23 2008 15:05:50] … Hmm
[Fri May 23 2008 15:05:51] nukumori1979: lai te?
[Fri May 23 2008 15:05:57] … to ui lai te?
[Fri May 23 2008 15:06:13] Astroviolin: To nukumori -- Goa mng lausu, chincheng khui-e khaikang keng
[Fri May 23 2008 15:06:23] Pochung Chen(Pektiong Tan): bo5 lang5
[Fri May 23 2008 15:06:25] Astroviolin: Kantann Hydosingore?
[Fri May 23 2008 15:06:29] Pochung Chen(Pektiong Tan): kap gua?
[Fri May 23 2008 15:06:34] Astroviolin: Anne ouh
[Fri May 23 2008 15:06:37] … Chin koaiki
[Fri May 23 2008 15:06:49] nukumori1979: @_@
[Fri May 23 2008 15:06:59] Astroviolin: Lenggoa, nukumori
[Fri May 23 2008 15:07:06] … http://zh-min-nan.wikisource.org/wiki/Cha%CC%8Dp-h%C4%81ng_Ko%C3%A1n-ki%C3%A0n/T%C4%93_1_h%C4%81ng
[Fri May 23 2008 15:07:10] … Li khoann chit-e
[Fri May 23 2008 15:07:23] … 十項管見
[Fri May 23 2008 15:07:29] … 蔡培火 chokphin
[Fri May 23 2008 15:07:36] … Li kam u hengchhu phahji jipkhi
[Fri May 23 2008 15:07:43] … Anne koh etang ke khoann chheh
[Fri May 23 2008 15:07:49] … Koh lian phahji kap tiauho
[Fri May 23 2008 15:08:13] nukumori1979: ai tshi khuann mai tsia e tsai....
[Fri May 23 2008 15:08:45] Astroviolin: Ah bo masi etang phah kithann chokphin
[Fri May 23 2008 15:08:49] … Chongsi,
[Fri May 23 2008 15:09:01] … etang chhikhoann mai
[Fri May 23 2008 15:09:07] … Banglou tengbin long u chuliau
[Fri May 23 2008 15:09:41] nukumori1979: ho
[Fri May 23 2008 15:10:22] … su lip huat tit beh an tsong ho se lo
[Fri May 23 2008 15:11:05] Astroviolin: Anne :)
[Fri May 23 2008 15:11:38] nukumori1979: ki kuai... tsit le su lip huat ai e ai tsng hia ni a ku ?
[Fri May 23 2008 15:11:54] … kau iok poo e
[Fri May 23 2008 15:12:24] * Astroviolin invited oddy98
[Fri May 23 2008 15:12:38] Astroviolin: Oddy kam u khoann'i
[Fri May 23 2008 15:12:51] ATG.TP Matthew_Oddy 602 Kong Taigi: u
[Fri May 23 2008 15:13:31] Astroviolin: Hoangeng li jiplai :D
[Fri May 23 2008 15:13:33] ATG.TP Matthew_Oddy 602 Kong Taigi: gua long m-tsai-a an-tsuann iong 聊天室...
[Fri May 23 2008 15:13:44] Astroviolin: Che si 公開聊天室
[Fri May 23 2008 15:13:51] ATG.TP Matthew_Oddy 602 Kong Taigi: ou ou
[Fri May 23 2008 15:13:55] Astroviolin: Hongpian e souchai u 2-e...
[Fri May 23 2008 15:14:15] … 1. U 直接網址... Jih uichi toh etang jiplai
[Fri May 23 2008 15:14:34] … 2. 所有訊息 long e 留 leh...
[Fri May 23 2008 15:14:51] nukumori1979: tsitmá lâi tshì khuànn māi
[Fri May 23 2008 15:14:55] Astroviolin: boe 親像 MSN, 關掉訊息就無 louh
[Fri May 23 2008 15:15:03] … :D
[Fri May 23 2008 15:15:11] ATG.TP Matthew_Oddy 602 Kong Taigi: ou ou
[Fri May 23 2008 15:15:13] Astroviolin: nukumori si papaganono 青春無敵
[Fri May 23 2008 15:15:14] nukumori1979: sîng kong lo
[Fri May 23 2008 15:15:20] Astroviolin: sengkong :D
[Fri May 23 2008 15:15:28] … Pochung == Pektiong
[Fri May 23 2008 15:15:54] ATG.TP Matthew_Oddy 602 Kong Taigi: ou Hi Hi
[Fri May 23 2008 15:16:14] … ou haha
[Fri May 23 2008 15:16:46] Astroviolin: :D
[Fri May 23 2008 15:17:14] … Pektiong lausu goa thautua mng si inui
[Fri May 23 2008 15:17:28] nukumori1979: tē pueh tiāu kana bô ?
[Fri May 23 2008 15:17:34] Astroviolin: Goa chincheng u ka 1koa lang jipkhi chincheng e khaikang keng
[Fri May 23 2008 15:17:41] ATG.TP Matthew_Oddy 602 Kong Taigi: tsia be-tang iong ki-tha e piau-tsing ....= =
[Fri May 23 2008 15:17:48] Astroviolin: Li phah khoannmai leh
[Fri May 23 2008 15:18:05] … (chuckle)(wave)8-|
[Fri May 23 2008 15:18:08] … Chiae?
[Fri May 23 2008 15:18:17] … Ahsi li kong li kati kajip e piaucheng
[Fri May 23 2008 15:18:28] … nukumori li phah khoannmai
[Fri May 23 2008 15:18:43] ATG.TP Matthew_Oddy 602 Kong Taigi: kati kajip e
[Fri May 23 2008 15:18:47] Astroviolin: pektiong lausu, si inui goa chincheng u kajip chitkoa kong Taigi e lang
[Fri May 23 2008 15:19:04] … Ma u ka in kajip chincheng e khaikang keng
[Fri May 23 2008 15:19:07] … Mkoh...
[Fri May 23 2008 15:19:09] nukumori1979: pháisè bô îng tsitle
[Fri May 23 2008 15:19:18] ATG.TP Matthew_Oddy 602 Kong Taigi: ho!
[Fri May 23 2008 15:19:23] Astroviolin: Goa chitma soah boekitit siannlang si kong taigi e XD
[Fri May 23 2008 15:19:52] … Kati kajip e kanna bo
[Fri May 23 2008 15:19:54] … goa mchai...
[Fri May 23 2008 15:20:40] * Astroviolin invited babuza51
[Fri May 23 2008 15:20:44] ATG.TP Matthew_Oddy 602 Kong Taigi: m-si u 群組 ?
[Fri May 23 2008 15:20:49] Astroviolin: Isu kam khoann etioh?
[Fri May 23 2008 15:21:09] … 群組?
[Fri May 23 2008 15:21:13] … Siannmih khoan ?
[Fri May 23 2008 15:21:43] ATG.TP Matthew_Oddy 602 Kong Taigi: o.... gua ma bo-siann e-hiau ing...
[Fri May 23 2008 15:22:30] Babuza: U khoann--tioh.
[Fri May 23 2008 15:23:15] Astroviolin: Isu li ho
[Fri May 23 2008 15:23:31] … Tohui e kunchou?
[Fri May 23 2008 15:23:38] … Goa si kong oddy
[Fri May 23 2008 15:24:10] Babuza: U!
[Fri May 23 2008 15:24:14] ATG.TP Matthew_Oddy 602 Kong Taigi: Skype a
[Fri May 23 2008 15:24:18] Babuza: Hear me?
[Fri May 23 2008 15:24:22] ATG.TP Matthew_Oddy 602 Kong Taigi: u
[Fri May 23 2008 15:24:24] Babuza: I hear you.
[Fri May 23 2008 15:24:25] Astroviolin: I cant hear you
[Fri May 23 2008 15:24:32] ATG.TP Matthew_Oddy 602 Kong Taigi: isu li ho
[Fri May 23 2008 15:24:35] Astroviolin: Goa si kong isu XD
[Fri May 23 2008 15:24:42] … Inui isu teh kap goa thong oe
[Fri May 23 2008 15:24:44] Babuza: This is the problem i encountered long ago.
[Fri May 23 2008 15:24:47] Astroviolin: iong microphone
[Fri May 23 2008 15:24:51] ATG.TP Matthew_Oddy 602 Kong Taigi: ou ou
[Fri May 23 2008 15:24:52] Astroviolin: Gee... orz
[Fri May 23 2008 15:24:53] Babuza: u.
[Fri May 23 2008 15:25:16] Astroviolin: Li kam u jih tioh mute?
[Fri May 23 2008 15:25:18] ATG.TP Matthew_Oddy 602 Kong Taigi: Maiku XDDD
[Fri May 23 2008 15:25:22] Babuza: I've been speaking for 1 minute continously.
[Fri May 23 2008 15:25:26] Astroviolin: 靜音
[Fri May 23 2008 15:25:31] … XDXD
[Fri May 23 2008 15:25:34] … Chin sitle XD
[Fri May 23 2008 15:25:41] Babuza: Static, old problem!
[Fri May 23 2008 15:25:44] ATG.TP Matthew_Oddy 602 Kong Taigi: phu.....
[Fri May 23 2008 15:25:48] Astroviolin: Lie maiku engkai si bo siat ho
[Fri May 23 2008 15:26:19] Babuza: I can hear you crystal clear.
[Fri May 23 2008 15:27:32] Astroviolin: Anne ^^"""
[Fri May 23 2008 15:27:44] Babuza: A good job to carry on.
[Fri May 23 2008 15:27:53] Astroviolin: Chongsi, takke mbian jih "離開聊天室"
[Fri May 23 2008 15:28:01] … 直接登出 toh ho
[Fri May 23 2008 15:28:02] Babuza: Kam-sia li e jinjchin.
[Fri May 23 2008 15:28:07] Astroviolin: Aupai jiplai e sichun
[Fri May 23 2008 15:28:21] … chincheng li bo tileh e sichun patlang e tholun
[Fri May 23 2008 15:28:30] … Long e thiau chhutlai
[Fri May 23 2008 15:28:31] Babuza: liaukai.
[Fri May 23 2008 15:28:44] Astroviolin: Kantan kong, chitkeng si 永久e
[Fri May 23 2008 15:28:48] … :D
[Fri May 23 2008 15:28:50] Babuza: Na u sikan, goa ma e thechhut goa e siunnhoat.
[Fri May 23 2008 15:28:59] Astroviolin: Ho ah :D
[Fri May 23 2008 15:29:19] … Chong si,
[Fri May 23 2008 15:29:25] … tengpai isu li kong-e
[Fri May 23 2008 15:29:35] … 台文好朋友地圖 hit pouhun
[Fri May 23 2008 15:29:45] … Chincheng goa bo siunntioh, tosia li ka goa kong
[Fri May 23 2008 15:30:09] … Mkoh li si kantann kong 台文好朋友地圖 hia ai long iong Hanji khah ho
[Fri May 23 2008 15:30:29] … Ahsi kong 歸e 台文.info long si?
[Fri May 23 2008 15:30:39] ATG.TP Matthew_Oddy 602 Kong Taigi: 來去 bo-ing tsit-e
[Fri May 23 2008 15:30:46] Astroviolin: www.taibun.info
[Fri May 23 2008 15:30:54] … Anne kam ho? ahsi ai kai
[Fri May 23 2008 15:31:02] … oddy, ho ah :D
[Fri May 23 2008 15:31:10] … Ueng kekiam lai kang :)
[Fri May 23 2008 15:31:32] Babuza: www.taibun.info, chin chan!
[Fri May 23 2008 15:31:42] Astroviolin: Anne ^^"
[Fri May 23 2008 15:31:58] Babuza: Kamsia.
[Fri May 23 2008 15:32:07] Astroviolin: Mai anne kong @.@"
[Fri May 23 2008 15:32:22] Babuza: Chitma chia u kui-e lang teh khaikang?
[Fri May 23 2008 15:32:42] Astroviolin: Lian goa, longchong 5-e teh kang
[Fri May 23 2008 15:32:56] … Kithann banbana koh ka jiplai
[Fri May 23 2008 15:32:57] Babuza: Longsi SLL?
[Fri May 23 2008 15:33:04] … siaulianlang
[Fri May 23 2008 15:33:34] Astroviolin: Engkai longsi siaulian lang :) Pektiong lausu engkai ma chin siaulian lah ouh :D
[Fri May 23 2008 15:33:44] … Chitma e lang u --
[Fri May 23 2008 15:33:55] … ATG.TP == Oddy
[Fri May 23 2008 15:34:04] … Astroviolin == ....Astroviolin
[Fri May 23 2008 15:34:14] … Pochung == Pektiong
[Fri May 23 2008 15:34:38] Babuza: Pektiong tongjian masi SLL!
[Fri May 23 2008 15:34:43] Astroviolin: nukumori == papaganono... 我昨日加入台語網 Google Group 彼位
[Fri May 23 2008 15:34:49] Babuza: Mku msi chin siaulian lah.
[Fri May 23 2008 15:34:58] Astroviolin: Anne long si siaulian lang :D
[Fri May 23 2008 15:35:12] Pochung Chen(Pektiong Tan): gua si SLL oh? :D
[Fri May 23 2008 15:35:23] Astroviolin: Lenggoa iauboe khilai soannteng e u --
[Fri May 23 2008 15:35:31] Babuza: Phainnse!
[Fri May 23 2008 15:35:35] Astroviolin: Tan Hong-hui == ...Tan Hong-hui
[Fri May 23 2008 15:35:38] Babuza: Li si LHAL!
[Fri May 23 2008 15:35:44] … lauhoealang.
[Fri May 23 2008 15:35:49] … Kap goa siosiang!
[Fri May 23 2008 15:35:49] Astroviolin: XDXD
[Fri May 23 2008 15:36:03] … XDrz
[Fri May 23 2008 15:36:14] Babuza: Goa beh khi eoeng lah.
[Fri May 23 2008 15:36:18] … Chaihoe.
[Fri May 23 2008 15:36:24] Astroviolin: Bye :)
[Fri May 23 2008 16:37:00] * Astroviolin invited luibenghan
[Fri May 23 2008 16:37:20] * luibenghan left the chat.
[Fri May 23 2008 16:50:30] * Astroviolin invited luibenghan
[Fri May 23 2008 16:50:37] Astroviolin: Hey
[Fri May 23 2008 16:50:46] … kirden khoann etioh bo?
[Fri May 23 2008 16:51:03] * luibenghan left the chat.
[Fri May 23 2008 17:59:43] Astroviolin: Chinchiann si...
[Fri May 23 2008 17:59:52] … Goa thautua tutioh chit-e lang
[Fri May 23 2008 17:59:52] nukumori1979: ?
[Fri May 23 2008 18:00:06] Astroviolin: Ti Skype tengbin ka goa ka jipkhi miatoann
[Fri May 23 2008 18:00:18] … 19 hoe e chabou gina
[Fri May 23 2008 18:00:21] nukumori1979: án tsuann
[Fri May 23 2008 18:00:28] Astroviolin: Kengjian si beh chhoe goa 援交
[Fri May 23 2008 18:00:32] … Sitchai si
[Fri May 23 2008 18:00:42] nukumori1979: Orz
[Fri May 23 2008 18:01:09] Astroviolin: Ittit beh iok goa chhutkhi
[Fri May 23 2008 18:01:14] … Tho goa-e chhiuki-a
[Fri May 23 2008 18:01:34] … Choeau ka goa kong i beh ai 3800
[Fri May 23 2008 18:01:44] … E ka goa "hokbu"
[Fri May 23 2008 18:01:49] nukumori1979: lí ittēng ū kalí ê skype kongpòo le web tiohbô
[Fri May 23 2008 18:01:50] Astroviolin: Goa toh kong mbian ah.
[Fri May 23 2008 18:01:56] … Bo neh
[Fri May 23 2008 18:02:02] … Goa ma teh siunn
[Fri May 23 2008 18:02:09] nukumori1979: kî kuài
[Fri May 23 2008 18:02:11] Astroviolin: Skype kam u siannmih kau pengiu kiche??
[Fri May 23 2008 18:02:19] … Inui goa insiong bo ah!
[Fri May 23 2008 18:02:31] … Skype longsi titchiap ka ID nia
[Fri May 23 2008 18:03:00] … Chhiunn ICQ toh u
[Fri May 23 2008 18:03:09] nukumori1979: guá mā m̄tsai
[Fri May 23 2008 18:04:02] Astroviolin: http://blogs.icq.com/people/about_me.php?uin=62316320
[Fri May 23 2008 18:04:07] … Che si ICQ
[Fri May 23 2008 18:04:14] … ICQ toh u chitchiong-e
[Fri May 23 2008 18:04:18] … U bangiah
[Fri May 23 2008 18:04:28] … Li khoannkhoann leh, nachun u ka-i
[Fri May 23 2008 18:04:30] nukumori1979: hmm tsitmá kohū lâng leīng ICQ
[Fri May 23 2008 18:04:44] Astroviolin: Chiah lai ka kajip
[Fri May 23 2008 18:04:55] … ICQ si goa kotiong e sichun liuheng e louh XDXD
[Fri May 23 2008 18:05:19] nukumori1979: tsiokkú lo
[Fri May 23 2008 18:05:47] Astroviolin: Chongsi...
[Fri May 23 2008 18:05:54] … ICQ e "I speak"
[Fri May 23 2008 18:06:01] … u "Taiwanese" thang soan!!
[Fri May 23 2008 18:06:12] … Soui khoanntioh toh ka kajip
[Fri May 23 2008 18:06:21] … chongsi anne na etang chhuisak Taigi
[Fri May 23 2008 18:06:21] nukumori1979: MSN tshú tāi liau tsintsuē bngkiānn
[Fri May 23 2008 18:06:24] Astroviolin: ma boebai
[Fri May 23 2008 18:06:41] nukumori1979: hm
[Fri May 23 2008 18:08:04] … hitle... suè ê n teng phiau beh án tsuann phah?
[Fri May 23 2008 18:08:26] Astroviolin: nn?
[Fri May 23 2008 18:08:29] … ahsi N?
[Fri May 23 2008 18:08:32] … kam u?
[Fri May 23 2008 18:08:33] nukumori1979: nn
[Fri May 23 2008 18:08:52] … kàu iokpōo
[Fri May 23 2008 18:08:53] Astroviolin: kauiok pou goa hantit iong
[Fri May 23 2008 18:08:58] nukumori1979: tsitthò
[Fri May 23 2008 18:09:00] Astroviolin: phah nn kam u?
[Fri May 23 2008 18:09:16] nukumori1979: mtsaiian ū bo
[Fri May 23 2008 18:09:22] Astroviolin: Jichhiann
[Fri May 23 2008 18:09:31] … Kauiok pou, i itpoann tohsi iong nn
[Fri May 23 2008 18:09:38] … bo iong tengphiau e n
[Fri May 23 2008 18:09:46] nukumori1979: bokkuài
[Fri May 23 2008 18:10:01] Astroviolin: i-e o* masi oo
[Fri May 23 2008 18:10:04] … Suijian
[Fri May 23 2008 18:10:09] … i teh kongpou e si
[Fri May 23 2008 18:10:10] nukumori1979: anne mā hó
[Fri May 23 2008 18:10:32] Astroviolin: kong, o* kap oo long esai; " kap nn long esai
[Fri May 23 2008 18:10:36] … mkoh
[Fri May 23 2008 18:10:45] nukumori1979: hm
[Fri May 23 2008 18:10:52] Astroviolin: itpoann i long iong oo kap nn
[Fri May 23 2008 18:11:37] nukumori1979: guá ê sipkuàn sī oo kap nn or N
[Fri May 23 2008 18:11:54] Astroviolin: Ngh ngh.
[Fri May 23 2008 18:11:55] nukumori1979: takke longbô kâng khuán
[Fri May 23 2008 18:12:08] Astroviolin: Si ah, goa koansi ou kap nn
[Fri May 23 2008 18:12:18] … Goa khah bo-ai N
[Fri May 23 2008 18:12:19] … inui
[Fri May 23 2008 18:12:21] nukumori1979: : P
[Fri May 23 2008 18:12:26] Astroviolin: toa-sia u ie kongleng
[Fri May 23 2008 18:12:37] nukumori1979: hm
[Fri May 23 2008 18:12:46] Astroviolin: Ulang khi kai houchiau
[Fri May 23 2008 18:12:55] … i si Tiunn
[Fri May 23 2008 18:13:08] … kiatko i boekitit, sia TiuN
[Fri May 23 2008 18:13:10] … kiatko
[Fri May 23 2008 18:13:15] … Houchiau chhutlai
[Fri May 23 2008 18:13:21] … i piancho TIUN
[Fri May 23 2008 18:13:32] nukumori1979: Orz
[Fri May 23 2008 18:13:45] Astroviolin: Toh enggoan senn TIUN louh...
[Fri May 23 2008 18:13:49] nukumori1979: bôhuattōo
[Fri May 23 2008 18:13:58] … ~_~
[Fri May 23 2008 18:14:23] Astroviolin: Anne ma boebai
[Fri May 23 2008 18:14:28] … Sekan ke 1chiong senn
[Fri May 23 2008 18:14:40] nukumori1979: līngguā
[Fri May 23 2008 18:14:52] Astroviolin: koh etang hun echhutlai in tau kap patlang e Tiunn si bokang
[Fri May 23 2008 18:15:15] … chhiunn Singapore, Malaysia in hia-e kong "Hokkien" e lang
[Fri May 23 2008 18:15:24] … Senn 張 e lang
[Fri May 23 2008 18:15:30] nukumori1979: bngkiānn kana sī bnghkiānn khá tioh?
[Fri May 23 2008 18:15:31] Astroviolin: long sia cho "Teo"
[Fri May 23 2008 18:15:36] … ma boebai
[Fri May 23 2008 18:15:55] … Chit khoann toh chaiiann si Tang-Lam-A e 張 senn
[Fri May 23 2008 18:15:57] nukumori1979: bngh
[Fri May 23 2008 18:16:02] … hmm
[Fri May 23 2008 18:16:03] Astroviolin: Si ah
[Fri May 23 2008 18:16:06] … Te8 tiau
[Fri May 23 2008 18:16:12] nukumori1979: hmmm
[Fri May 23 2008 18:16:45] … lí ê sī mih ah sī mi ?
[Fri May 23 2008 18:16:55] Astroviolin: mih
[Fri May 23 2008 18:17:04] nukumori1979: hmmm
[Fri May 23 2008 18:17:15] … phiautsún
[Fri May 23 2008 18:18:24] Astroviolin: nukumori li chit khaisi kong-e
[Fri May 23 2008 18:18:29] … chia u
[Fri May 23 2008 18:18:30] … http://bbs.tiexue.net/post_2781341_1.html
[Fri May 23 2008 18:18:37] … Khoann ekha e hoeeng
[Fri May 23 2008 18:18:41] … Aih...
[Fri May 23 2008 18:18:45] … Bo hoattou
[Fri May 23 2008 18:20:20] nukumori1979: 不用请台湾的,请日本来吧
[Fri May 23 2008 18:20:23] … XD
[Fri May 23 2008 18:20:52] Astroviolin: XD...
[Fri May 23 2008 18:21:12] nukumori1979: 还拿什么"护照",

一边死去.
[Fri May 23 2008 18:21:27] … 把他当成是台湾地区的区旗吧
[Fri May 23 2008 18:21:54] … 同意他们赶来救灾,但要把他们胸前的青天白日徽章拆掉或换成
"中国台湾省搜救队"
[Fri May 23 2008 18:22:00] Astroviolin: Chia-e long msi siong phainnthianne
[Fri May 23 2008 18:22:19] … Goa insiong siong chhim e si ti PTT khoanntioh
[Fri May 23 2008 18:22:31] … Chia-e long ti Gossiping 八卦板 u lang tholun koe
[Fri May 23 2008 18:22:37] ATG.TP Matthew_Oddy 602 Kong Taigi: phu...
[Fri May 23 2008 18:22:40] Astroviolin: Siong oktok e si
[Fri May 23 2008 18:22:42] nukumori1979: hm?
[Fri May 23 2008 18:23:00] ATG.TP Matthew_Oddy 602 Kong Taigi: hu.... gua tng-lai a
[Fri May 23 2008 18:23:13] Astroviolin: "别再送那些什么物资来了, 你们送来那什么物资, 连一个多余的人都救不了"
[Fri May 23 2008 18:23:31] … Insiong siong chhim si che XD
[Fri May 23 2008 18:23:36] … Ouh!
[Fri May 23 2008 18:23:42] … Oddy beh tngkhi louh
[Fri May 23 2008 18:23:44] … Bye :)
[Fri May 23 2008 18:23:49] … Goa khoanntioh chit ku
[Fri May 23 2008 18:24:00] nukumori1979: ~_~
[Fri May 23 2008 18:24:05] Astroviolin: Tohteh siunn -- 誰是多餘的人 XD??
[Fri May 23 2008 18:25:09] ATG.TP Matthew_Oddy 602 Kong Taigi: Sou-i gua tsit-sen gou-inn long bou siunn beh kuan
[Fri May 23 2008 18:25:33] Astroviolin: Goa ma bo siunnbeh koan...
[Fri May 23 2008 18:25:39] nukumori1979: guá beh tsúnpī tshutbn̂g lo
[Fri May 23 2008 18:25:42] Astroviolin: Ho lah, toh sng beh koan...
[Fri May 23 2008 18:25:50] … anne, ho ah :D
[Fri May 23 2008 18:25:52] … Bye
[Fri May 23 2008 18:25:58] … tohsng beh koan
[Fri May 23 2008 18:25:59] ATG.TP Matthew_Oddy 602 Kong Taigi: ia-bue la . Goa ia-ko te tan mi-kiann
[Fri May 23 2008 18:26:00] nukumori1979: bye~
[Fri May 23 2008 18:26:04] Astroviolin: mah si koan mihkiann
[Fri May 23 2008 18:26:13] … msi chinn
[Fri May 23 2008 18:26:19] ATG.TP Matthew_Oddy 602 Kong Taigi: BYE~
[Fri May 23 2008 18:28:40] * Astroviolin invited ungian
[Fri May 23 2008 18:28:41] * ungian left the chat.
[Fri May 23 2008 18:53:13] * ATG.TP Matthew_Oddy 602 Kong Taigi left the chat.
[Fri May 23 2008 19:16:27] Astroviolin: A-hui-a lausu li ho!!
[Fri May 23 2008 19:16:31] … Kam u khoann'i
[Fri May 23 2008 19:16:49] … Chitma lang chiamsi long likhui louh
[Fri May 23 2008 19:16:54] … Chhun Babuza isu
[Fri May 23 2008 19:36:37] * Astroviolin invited chuniok
[Fri May 23 2008 19:36:42] Astroviolin: Hello
[Fri May 23 2008 19:37:15] * chuniok left the chat.
[Fri May 23 2008 19:41:32] * Astroviolin invited chuniok
[Fri May 23 2008 19:41:33] * chuniok left the chat.
[Fri May 23 2008 19:55:12] Astroviolin: http://taigubang.blogspot.com
[Fri May 23 2008 19:55:26] … A-hui-a lausu chhiann khoann
[Fri May 23 2008 19:57:33] … http://gaaan.com/Taiwanese
[Fri May 23 2008 20:00:04] … Lausu, chit nnge hou li chhamkho ^^
[Fri May 23 2008 20:05:31] … http://www.taibun.info
[Fri May 23 2008 20:05:44] … Che si goa cho e chenghap
[Fri May 23 2008 20:55:07] * Astroviolin invited chuniok
[Fri May 23 2008 20:56:06] Astroviolin: Hello :)
[Fri May 23 2008 20:56:10] … Kam u khoanntioh
[Fri May 23 2008 20:56:18] … Hoangeng lausu jiplai
[Fri May 23 2008 21:04:38] Babuza: Hi,
[Fri May 23 2008 21:05:02] … Teh tholun simmih?
[Fri May 23 2008 21:05:18] Astroviolin: Bokcheng bo ^^
[Fri May 23 2008 21:05:31] Babuza: liaukai
[Fri May 23 2008 21:05:38] Astroviolin: Si thau tua u hiong chuniok lausu
[Fri May 23 2008 21:05:42] … kap a-hui-a lausu
[Fri May 23 2008 21:05:47] … siaukai chit-e khaikang keng
[Fri May 23 2008 21:06:06] … bin-a-jit
[Fri May 23 2008 21:06:13] … wait
[Fri May 23 2008 21:20:16] … phainnse
[Fri May 23 2008 21:20:36] … binajit
[Fri May 23 2008 21:21:30] … chuniok lausu, pektiong lausu in, e7 ti chuniok lausu chhul'in tholun Taibun Tiannau sukang
[Fri May 23 2008 21:23:05] … Soui, ma hibang kausi in etang sunsoa ka tholun e sukang sia khilai chia tengbin ^^
[Fri May 23 2008 21:23:15] … Hoanse ma etang kiongtong tholun ^^
[Fri May 23 2008 21:25:41] Tan Hong-hui: ChiaN ho
[Fri May 23 2008 21:25:48] Astroviolin: Si ah :D
[Fri May 23 2008 21:25:58] … Kiatko goa soah boetang khi >""<
[Fri May 23 2008 21:26:02] … ;(
[Fri May 23 2008 21:26:26] … Soui goa u ka goa-e sukang, sia ti 1 tiunn phoe tengbin
[Fri May 23 2008 21:26:33] … Hou in chhamkho :P
[Fri May 23 2008 21:29:59] Tan Hong-hui: ;)
[Fri May 23 2008 22:11:22] nukumori1979: ?
[Fri May 23 2008 22:11:38] Astroviolin: Hello
[Fri May 23 2008 22:11:43] … nukumori li ho
[Fri May 23 2008 22:11:45] nukumori1979: hi
[Fri May 23 2008 22:11:54] … am an
[Fri May 23 2008 22:12:05] Astroviolin: Tan Hong-hui 老師 陳豐惠老師
[Fri May 23 2008 22:12:13] … Si Taigibun chianpoe
[Fri May 23 2008 22:12:29] nukumori1979: lau su ho
[Fri May 23 2008 22:12:32] Astroviolin: chuniok 是林俊育
[Fri May 23 2008 22:12:35] … Masi chianpoe
[Fri May 23 2008 22:12:48] … 台語信望愛
[Fri May 23 2008 22:12:52] … tohsi i cho-e
[Fri May 23 2008 22:13:16] … ( p. s. 台日大辭典)
[Fri May 23 2008 22:13:29] nukumori1979: to sia.... li hai
[Fri May 23 2008 22:25:12] Tan Hong-hui: mukumori : Li ho. ChiaN hoaN-hi e-tang ti SKYPE khai-kang
[Fri May 23 2008 22:25:25] … nukumori ^^
[Fri May 23 2008 22:25:52] nukumori1979: : D siunn khe khi lp
[Fri May 23 2008 22:26:23] Tan Hong-hui: (music)
[Fri May 23 2008 22:27:11] nukumori1979: 週末 e an tsuann ing tai gu lai kong ?
[Fri May 23 2008 22:28:16] Tan Hong-hui: Pailak ; Pai-lak-si-a
[Fri May 23 2008 22:29:25] nukumori1979: hmmm tsin tsue su long m tsai iann beh anna ing tai gu kong e kha tho tong XD
[Fri May 23 2008 22:30:15] Tan Hong-hui: Bo-kang gi-gian tui kang chit hang mih-kiaN e kong-hoat bo it-teng kang kak-tou khi khoaN
[Fri May 23 2008 22:30:41] nukumori1979: hann no
[Fri May 23 2008 22:31:27] … tsue tsu iau si khip siu sin su e ling lik , tshan tshiunn violin kong e,
[Fri May 23 2008 22:32:10] … hi bang kong u lang e tang ka sin su , sin kuan liam, long phien tso tsit le su tien
[Fri May 23 2008 22:32:37] … tai gu tsia uah e lo khi
[Fri May 23 2008 22:33:19] Tan Hong-hui: U-iaN to tioh...
[Fri May 23 2008 22:34:15] nukumori1979: lau su si to ui lang ?
[Fri May 23 2008 22:34:46] Tan Hong-hui: Che pun-te si koaN-hong eng-kai cho e tai-chi, soah tng-ku i-lai bo "koaN" beh chhap ....long bin-kan jiat-sim e iu2-chi3 teh phah-piaN
[Fri May 23 2008 22:35:22] nukumori1979: hann
[Fri May 23 2008 22:35:28] … ai phah piann
[Fri May 23 2008 22:35:45] Tan Hong-hui: Goa Takau lang, goa siuN goa e sian-chou si Siraya--e
[Fri May 23 2008 22:35:55] nukumori1979: tshan tshiunn u lang bng gua "hamburger" beh anna kong
[Fri May 23 2008 22:36:08] … han po? bi kok kua pau ?
[Fri May 23 2008 22:36:40] … ai u tsit le kong huat
[Fri May 23 2008 22:36:53] … khai si u lang ing tioh ho lo
[Fri May 23 2008 22:46:04] Astroviolin: Bikok Koa3-pau1 ? XD
[Fri May 23 2008 22:46:21] nukumori1979: :P
[Fri May 23 2008 22:46:41] Astroviolin: Pektiong lausu lai ah.
[Fri May 23 2008 22:46:47] nukumori1979: astro kam e tang huat khi tsit tsiong un tong?
[Fri May 23 2008 22:47:01] Astroviolin: Sio tan chit-e ouh
[Fri May 23 2008 22:47:03] nukumori1979: huan ik
[Fri May 23 2008 22:47:30] Pochung Chen(Pektiong Tan): !>
[Fri May 23 2008 22:47:35] … !@#$%
[Fri May 23 2008 22:47:41] Astroviolin: ?? XD
[Fri May 23 2008 22:47:43] nukumori1979: bok phiau si soo u e tang ing hua gi su piau tat e bng-kiann long ai u tai gu e kong huat
[Fri May 23 2008 22:48:12] Astroviolin: Goa u chit-e WIKI
Takke etang lai sinchheng khaucho
Kiongtong suiong bo iaukin
http://astroviolin.byethost9.com/mwiki/index.php/Main_Page
Goa ma u cho chitkoa hoanek
http://astroviolin.byethost9.com/mwiki/index.php/T%C3%A2ib%C3%BBn_Go%C4%81l%C3%A2ig%C3%AD_Hoane%CC%8Dk
[Fri May 23 2008 22:48:30] … Si ah.
[Fri May 23 2008 22:48:40] … Mkoh bokcheng untong chin choe XD
[Fri May 23 2008 22:48:48] … Soui ai 1 hang 1 hang lai XD
[Fri May 23 2008 22:49:01] … Goa si u kekiam cho
[Fri May 23 2008 22:49:05] nukumori1979: Orz
[Fri May 23 2008 22:49:07] Astroviolin: Li na u ho-e hoanek
[Fri May 23 2008 22:49:10] nukumori1979: hXD
[Fri May 23 2008 22:49:25] Astroviolin: ma etang khng khilih goa thautu-a hou li khoann e hit 2 e banglou uichi!
[Fri May 23 2008 22:49:34] … Li khi khoannmai-a leh
[Fri May 23 2008 22:49:35] Pochung Chen(Pektiong Tan): ta̍k-ke ē-sái lâi huân-ek ubuntu
[Fri May 23 2008 22:49:42] Astroviolin: Chin ho!
[Fri May 23 2008 22:49:44] nukumori1979: khuann tioh lo
[Fri May 23 2008 22:49:45] Pochung Chen(Pektiong Tan): https://launchpad.net/~ubuntu-l10n-nan
[Fri May 23 2008 22:49:53] Astroviolin: Goa thautua u kap kiatgak lausu tholun
[Fri May 23 2008 22:49:57] … Pektiong lausu
[Fri May 23 2008 22:50:02] … Chin phainnse
[Fri May 23 2008 22:50:08] … Goa binachai boetang khi
[Fri May 23 2008 22:50:14] … Taibun Tiannau Chuhoe
[Fri May 23 2008 22:50:17] … Soui
[Fri May 23 2008 22:50:23] … Goa u ka goa choekin e sukang
[Fri May 23 2008 22:50:34] … Sia cho mail Hou takke khoann.
[Fri May 23 2008 22:50:48] … 1. Taibun.info
http://www.taibun.info
Takke ma etang sinchheng khaucho!
Pilun: phokgoan@taibun.info
[Fri May 23 2008 22:51:02] … -- 1e e-mail u 7 Giga!
[Fri May 23 2008 22:51:12] … 2. Taigu Bang Blog & BBS Taibun Pan -- Hapchok
http://taigubang.blogspot.com
http://gaaan.com/Taiwanese
Takke etang toto lai suiong!
[Fri May 23 2008 22:51:23] … 3. Tetou
http://www.taibun.info/hopengiu
Chengli takke e chusin
Babuza isu kiangi -- Chittiunn tetou e pouhun siongho si ke iong koa Hanji.
[Fri May 23 2008 22:51:34] … 4. Nngthe e Localization
Skype -- Cho chitpoann
Ubuntu?? Firefox?? Google??
Goa u chit-e WIKI
Takke etang lai sinchheng khaucho
Kiongtong suiong bo iaukin
http://astroviolin.byethost9.com/mwiki/index.php/Main_Page
Goa ma u cho chitkoa hoanek
http://astroviolin.byethost9.com/mwiki/index.php/T%C3%A2ib%C3%BBn_Go%C4%81l%C3%A2ig%C3%AD_Hoane%CC%8Dk
Takke ma etang chohoe siukai
[Fri May 23 2008 22:51:44] … 5. Yahoo! Live
http://live.yahoo.com/
Hiantiunn choanpo tiansi tai!
Etang ti 13TBI liiong!!
[Fri May 23 2008 22:51:53] … 6. U Skype e lang, etang phah khui Skype liauau, jih
http://www.skype.com/intl/en/share/publicchats/join/?skypename=astroviolin&topic=Taibun+Khaikang+Keng&blob=8OGl9ybVrRkR7-iQmN0zT6mSHJVr5hxjr47mbRvGxjI82dc7Z07IiS2jmwfqlKg
即e 連結, toh 會當入來 Skype 開講間!
好處 --
(1.) 頂面訊息 "永遠保存!" 你關掉電腦, 後pai koh 登入 e 時, 所有訊息會跳出來. 討論內容會當永遠留 leh.
(2.) 有直接連結會當 jih. 方便大家來加入.
Anne, 一定會當維持 1e 鬧熱 e 社陣!
[Fri May 23 2008 22:52:11] … Long總 6e 事公, 我列出來...
[Fri May 23 2008 22:52:33] … 事工
[Fri May 23 2008 22:53:09] Pochung Chen(Pektiong Tan): su-kang..XD
[Fri May 23 2008 22:53:28] Astroviolin: 我用新注音
[Fri May 23 2008 22:53:30] … XD
[Fri May 23 2008 22:54:57] Pochung Chen(Pektiong Tan): thiám
[Fri May 23 2008 22:55:07] Astroviolin: XDXD
[Fri May 23 2008 22:55:12] nukumori1979: : P
[Fri May 23 2008 22:55:12] Pochung Chen(Pektiong Tan): tù khì lim-tsuí tńg-lâi
[Fri May 23 2008 22:59:09] … sake+cocktail -> tsui3
[Fri May 23 2008 22:59:19] nukumori1979: Orz
[Fri May 23 2008 23:01:28] Pochung Chen(Pektiong Tan): kin-á-ji̍t khì khuàⁿ 印地安納
[Fri May 23 2008 23:03:11] … (d)
[Fri May 23 2008 23:03:17] nukumori1979: e tsui bue
[Fri May 23 2008 23:03:29] Pochung Chen(Pektiong Tan): tsui3....
[Fri May 23 2008 23:03:43] nukumori1979: XD
[Fri May 23 2008 23:03:58] Pochung Chen(Pektiong Tan): http://news.yam.com/cna/garden/200805/20080523535779.html
[Fri May 23 2008 23:04:03] … 客委會訂客家基本法草案半年內送立院審議
[Fri May 23 2008 23:04:55] nukumori1979: gua beh ti holo委會
[Fri May 23 2008 23:04:58] … ~_~
[Fri May 23 2008 23:05:32] Pochung Chen(Pektiong Tan): gau beh 申請 holo tsò sin-ê tsi̍t tsok
[Fri May 23 2008 23:06:16] Astroviolin: Phainnse
[Fri May 23 2008 23:06:25] … Indiana Jones!!!!! 喔喔喔喔喔!!!
[Fri May 23 2008 23:06:33] … (h)
[Fri May 23 2008 23:06:37] … Ho khoann bo XD
[Fri May 23 2008 23:06:47] Pochung Chen(Pektiong Tan): boê-mài
[Fri May 23 2008 23:06:48] … mái
[Fri May 23 2008 23:06:59] … sim-sik sim-sik
[Fri May 23 2008 23:07:00] Astroviolin: :D
[Fri May 23 2008 23:07:13] … Goa chin ai khoann Harrison Ford
[Fri May 23 2008 23:07:51] … Pektiong lausu
[Fri May 23 2008 23:08:00] … sinchheng cho chok anchoann sinchheng XD
[Fri May 23 2008 23:08:54] Pochung Chen(Pektiong Tan): tioh oh 原住民
[Fri May 23 2008 23:09:37] nukumori1979: pun lai tioh ai u
[Fri May 23 2008 23:10:07] … 4 tai tsok kun long ai u
[Fri May 23 2008 23:10:35] Pochung Chen(Pektiong Tan): 原住民 tsit-ma u7 13,14 tsok
[Fri May 23 2008 23:10:40] Astroviolin: Si ah :D
[Fri May 23 2008 23:10:52] Pochung Chen(Pektiong Tan): tioh sng2 lan2 sng3 han3-ji7
[Fri May 23 2008 23:11:01] nukumori1979: XD
[Fri May 23 2008 23:11:03] Pochung Chen(Pektiong Tan): han-jin ma e-sai u kui-na tsok
[Fri May 23 2008 23:11:20] nukumori1979: lam to gu gien ing kai e si tai sing ~_~
[Fri May 23 2008 23:11:34] … koh lai si kheh ue Orz
[Fri May 23 2008 23:12:09] … m ko kheh ue kana phing holo ue kha u hi bang thuan loh khi ...... u tien si tai
[Fri May 23 2008 23:13:44] Pochung Chen(Pektiong Tan): lan tioh ka-ti khui tien-si-tai XD
[Fri May 23 2008 23:14:56] Astroviolin: Kati khui XD
[Fri May 23 2008 23:15:43] nukumori1979: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
[Fri May 23 2008 23:17:11] Tan Hong-hui: |||@@
[Fri May 23 2008 23:17:27] Astroviolin: Ahui-a lausu
[Fri May 23 2008 23:17:31] nukumori1979: hit le huan ik e bang tsam si siang sing lip e ?
[Fri May 23 2008 23:17:37] Tan Hong-hui: Ai u chiok che $$$$$ thang sio...
[Fri May 23 2008 23:17:38] Astroviolin: Chiah oann, iaukoh ti tiam-l'in?
[Fri May 23 2008 23:17:54] Tan Hong-hui: hoan-ek e bang-cham?
[Fri May 23 2008 23:18:05] Astroviolin: Si kong,
[Fri May 23 2008 23:18:09] Tan Hong-hui: tiam3 khui kau hoan-tiam2 ...
[Fri May 23 2008 23:18:10] nukumori1979: thau tu a u tsit le huan ik e bang tsam
[Fri May 23 2008 23:18:14] Astroviolin: Goa ma siunnbeh chhoe 1e souchai
[Fri May 23 2008 23:18:24] … Ka takke e hoanek siuchip khilai!
[Fri May 23 2008 23:18:24] nukumori1979: https://launchpad.net/~ubuntu-l10n-nan
[Fri May 23 2008 23:18:59] Astroviolin: Wait a minute @0@"
[Fri May 23 2008 23:19:05] … Goa chitma chiah hoathian
[Fri May 23 2008 23:19:15] … Ubuntu e hoanek si khaisi ah ouh??
[Fri May 23 2008 23:19:20] … @0@"""
[Fri May 23 2008 23:19:55] Tan Hong-hui: Bo liau-kai neh....
[Fri May 23 2008 23:21:10] Pochung Chen(Pektiong Tan): ubuntu e huanik si .khaisi "startup" eh. yes
[Fri May 23 2008 23:21:11] Astroviolin: A-hui lausu, Ubuntu si 1 tho 作業系統 chokgiap hethong
[Fri May 23 2008 23:21:26] … tioh chhinchhiunn Windows anne.
[Fri May 23 2008 23:21:34] Pochung Chen(Pektiong Tan): iong podcast lan2 tioh e-sai ka-ti khui tian-tai.tai-si XD
[Fri May 23 2008 23:21:35] Astroviolin: Mkoh isi chuiu nngthe
[Fri May 23 2008 23:21:55] … 自由軟體 (免錢, 逐家共同開發!)
[Fri May 23 2008 23:22:09] … Soui, lan takke etang chohoe lai hoanek cho 台文.
[Fri May 23 2008 23:22:11] nukumori1979: gua kam kak tsit tsiong "huan ik e pio", ai u hua bun e kai sue
[Fri May 23 2008 23:22:28] Astroviolin: Tengbin, nukumori khng-e 網址, tohsi
[Fri May 23 2008 23:22:33] nukumori1979: kah hua bun e guide
[Fri May 23 2008 23:22:37] Astroviolin: Tohsi ikeng khaisi hoanek cho 台文 ah
[Fri May 23 2008 23:22:54] … Si si.
[Fri May 23 2008 23:23:01] … Kong liau tioh
[Fri May 23 2008 23:23:14] Tan Hong-hui: mh....
[Fri May 23 2008 23:23:16] nukumori1979: : P
[Fri May 23 2008 23:23:16] … bue hiau im phiau e lang tsia u tsai tiau su iong
[Fri May 23 2008 23:24:29] Astroviolin: nukumori li kong-e
[Fri May 23 2008 23:24:37] … Tengbin hit pouhun tongjian esai
[Fri May 23 2008 23:24:38] … mkoh...
[Fri May 23 2008 23:24:40] nukumori1979: tang si e tang u han ji ham lo ma ji hun hap e su lip huat
[Fri May 23 2008 23:24:44] Astroviolin: Skype hit pouhun khah mahoan
[Fri May 23 2008 23:24:46] … Inui
[Fri May 23 2008 23:25:03] … Goa si khoann English e messages, hoan cho Taibun
[Fri May 23 2008 23:25:18] … Nachun goa koh ai sinsoa khi look-up Mandarin
[Fri May 23 2008 23:25:22] nukumori1979: oh.... liau kai
[Fri May 23 2008 23:25:24] Astroviolin: E pian chiok mahoan...
[Fri May 23 2008 23:25:27] … Jichhiann
[Fri May 23 2008 23:25:37] … Kang chit-e English, ti bokang souchai
[Fri May 23 2008 23:25:46] … Hoanek cho Mandarin ma bokang...
[Fri May 23 2008 23:26:11] nukumori1979: tong lien ben kang....
[Fri May 23 2008 23:26:40] Astroviolin: A-hui lausu
[Fri May 23 2008 23:26:41] nukumori1979: si ka tsit le lan ui (field) : tool kesi 工具
[Fri May 23 2008 23:26:54] Astroviolin: li kong hoan-tiam si siannmih isu, goa bo thiannkoe
[Fri May 23 2008 23:27:05] … Ouh :D
[Fri May 23 2008 23:27:59] Pochung Chen(Pektiong Tan): http://blog.roodo.com/timojazz/archives/6047871.html
[Fri May 23 2008 23:28:32] … 當他知道我們這一輩的,大部分人無法流利閱讀與使用羅馬拼音寫台語時,他提起,他是台文通訊(應該是這本吧?)的訂戶,但由於愈來愈多人只能書寫漢羅,他有許多無法閱讀,很傷心。
[Fri May 23 2008 23:28:48] Astroviolin: Hmm..
[Fri May 23 2008 23:29:11] nukumori1979: 漢羅 si lomaji kap hanji lam tso hue ?
[Fri May 23 2008 23:29:44] Tan Hong-hui: hoan-tiam2=翻點;超過12點
[Fri May 23 2008 23:30:08] … chit8 tiam2 chiah siu taN3
[Fri May 23 2008 23:30:34] Astroviolin: nukumori -- yes 漢字加羅馬字
[Fri May 23 2008 23:30:39] Tan Hong-hui: Han-lo to-si:我chit-ma2 teh 顧店 ~~chit khoan sia-hoat
[Fri May 23 2008 23:30:47] Astroviolin: Lausu --- goanlai si anne~!
[Fri May 23 2008 23:31:04] nukumori1979: hm
[Fri May 23 2008 23:31:27] Tan Hong-hui: u cheng-gi e Han-ji eng LMJ sia
[Fri May 23 2008 23:31:33] nukumori1979: m ko gua kam kak 漢羅 kha ho ne XD
[Fri May 23 2008 23:31:49] Tan Hong-hui: 有爭議e漢字用羅馬字來寫
[Fri May 23 2008 23:31:53] nukumori1979: kha u hau lut
[Fri May 23 2008 23:31:57] … tioh
[Fri May 23 2008 23:32:11] Tan Hong-hui: che是對已經會曉漢字e人來講
[Fri May 23 2008 23:32:12] Pochung Chen(Pektiong Tan): hong-hui: guá sī it-tit siūⁿ, ài iōng nńg-thé lâi tsò tsū-tōng ê tsuân-lô/hàn-lo5 tsuán-uān
[Fri May 23 2008 23:32:26] Tan Hong-hui: 我同意
[Fri May 23 2008 23:32:27] nukumori1979: "畢竟" tai gu e anna kong? pitking ?
[Fri May 23 2008 23:32:38] Astroviolin: Pektiong lausu --- Goa chichhi~!
[Fri May 23 2008 23:32:55] Pochung Chen(Pektiong Tan): tuì bô hàn-jī ki-tshó ê lâng, tsuân-lô khah kan-tan
[Fri May 23 2008 23:34:05] Tan Hong-hui: "畢竟"-->>台語應該m是直接發音,看甚麼款情形來對應處理
[Fri May 23 2008 23:34:16] nukumori1979: afterall...
[Fri May 23 2008 23:34:43] … pochung: hann...tioh si hit le boksu soo tu tioh e bun-tue
[Fri May 23 2008 23:34:45] Astroviolin: Goa long ittit kong -- "Chong2-si7"
[Fri May 23 2008 23:34:46] … XD
[Fri May 23 2008 23:34:49] nukumori1979: hmmm
[Fri May 23 2008 23:35:03] Astroviolin: Kisit...
[Fri May 23 2008 23:35:06] … Goa e kamkak
[Fri May 23 2008 23:35:18] … Goa ma kamkak choan-lo khah kantan neh XDXD
[Fri May 23 2008 23:35:21] … Inui...
[Fri May 23 2008 23:35:22] nukumori1979: tsong si, tai gu u tsiok tsue su m si han gu
[Fri May 23 2008 23:35:24] Pochung Chen(Pektiong Tan): tsit-má ê openvanilla+sû-khò beh tsuân-lô -> hànlô, sī e-sái
[Fri May 23 2008 23:35:32] nukumori1979: han ji tong jien sia bue tshut lai
[Fri May 23 2008 23:35:36] Astroviolin: Goa tianntiann teh siunn kong Hanji ai iong toh-chit ji
[Fri May 23 2008 23:36:02] nukumori1979: XD
[Fri May 23 2008 23:36:29] Tan Hong-hui: Beh eng Hanji sia TG u chiok toa e bun-te
[Fri May 23 2008 23:36:30] nukumori1979: tsit lo ai kau hoo tiong bun he gien kiu tai gu e hak tsia lai kuat ting Orz
[Fri May 23 2008 23:36:31] Astroviolin: Jichhiann goa koh iong 新注音 mah.... orz
[Fri May 23 2008 23:37:03] Pochung Chen(Pektiong Tan): ai-iong7 yahoo su-jip-huat+ Taigu su-kho :)
[Fri May 23 2008 23:37:39] Tan Hong-hui: Hanji eng ju chio2 ju ho, eng-kai chhiuN Jit-pun an-ne, han-che Hanji e sou-liong
[Fri May 23 2008 23:38:13] nukumori1979: why?
[Fri May 23 2008 23:38:22] Astroviolin: Goa tu-hui si beh ai kiongtiau siannmih khoan loe-iong
[Fri May 23 2008 23:38:57] … Anne iong Hanji tekpiat lai phiaubeng
[Fri May 23 2008 23:39:09] nukumori1979: hmm
[Fri May 23 2008 23:39:41] Astroviolin: Goa beh khi se sengkhu
[Fri May 23 2008 23:39:52] nukumori1979: ki sit gua tsiok siunn beh jitpun hankok guat lam long u su iong han ji XD kha hong pien
[Fri May 23 2008 23:39:56] Astroviolin: nukumori, li kong tool / kesi / 工具
[Fri May 23 2008 23:40:04] … kisit li ma etang tau3 kai
[Fri May 23 2008 23:40:06] … XD
[Fri May 23 2008 23:40:15] … Hit-e Wiki takke etang kong-ke iong
[Fri May 23 2008 23:40:21] nukumori1979: oh!!
[Fri May 23 2008 23:40:25] Astroviolin: Lai sinchheng khaucho, long chin ho :D
[Fri May 23 2008 23:40:26] nukumori1979: si anne
[Fri May 23 2008 23:40:32] … ho!
[Fri May 23 2008 23:40:36] … tshu bi
[Fri May 23 2008 23:42:15] Astroviolin: Houh! Lulailu joah!!!
[Fri May 23 2008 23:42:25] … Laukoann lau kah liam thithi
[Fri May 23 2008 23:42:33] nukumori1979: khui ling khi
[Fri May 23 2008 23:42:35] Astroviolin: Ak-chak kah beh si2... orz
[Fri May 23 2008 23:42:49] … Mai lah. Iahboe joahthinn leh XDXD
[Fri May 23 2008 23:43:03] … Ai po-hou Te-kiu :D
[Fri May 23 2008 23:43:29] nukumori1979: kinajit kana 3x too lo
[Fri May 23 2008 23:44:54] … http://astroviolin.blogspot.com/ violin li kong e si tsia ?
[Fri May 23 2008 23:53:42] * KT平方 invited ktsquare
[Fri May 23 2008 23:53:59] * KT平方 left the chat.

No comments: