Friday, June 6, 2008

李江卻台語文教基金會 台語新冊發表會 上網

大家 平安

請參觀指教

台語信望愛:
http://taigiol.fhl.net/vcd/rotaiugbk.php?user=taigi&bid=1&proc=read&msgno=157

公民新聞台Peopo:
http://www.peopo.org/portal.php?op=viewPost&articleId=17274

台灣海外網:
http://taiwanus.net/news/show.php?id=18937

--
基本人權:使用母語活出台灣人ê尊嚴!
Lim Chun-iok
http://sloan.fhl.net(台語點字)
http://taigu.fhl.net
http://hakka.fhl.net
http://taigi.fhl.net
http://tailo.fhl.net

3 comments:

Astroviolin said...

Tāi-ke, pêng-an

Tsit phiⁿ sin-bûn í-keng pī sak khì tshng-khò͘.
Su-iàu tāi-ke kè-sio̍k liû-lám, hoê-èng, thui-tsiàn
tsiah ē koh tshut-thâu-thiaⁿ, tshut-hiān tńg-lâi siú-ia̍h.

Tsiū sī teng-ji̍p pâi-hâng-pńg

http://www.peopo.org/admin.php?op=editPost&postId=17274

Astroviolin said...

嗨 Chuniok : 你在 PEOPO 公民新聞平台的文章有人迴響。
khai李江卻台語文教基金會 台語新冊發表會 留下:
台語文字化已經有400冬 的歷史
咱若是beh疼惜伊,著愛 khah 認真推sak
學李江卻基金會an2-ni phah拚!
出錢koh出力!
宣傳,教育ma7 long2是真重要的khang-khue3
我會koh khah sat-mang.
繼續堅持咱的信念,奮鬥出咱台灣人的尊嚴。
文學是一切尊嚴傳承的必要方式。若是咱台灣的父母long2用咱台語來建立台灣人的人格,咱m7-na7免驚中國人,koh e7-sai2 真hiau5-pai khia7 ti7世界,貢獻價值hoo7世界。

khai

Astroviolin said...

嗨 Chuniok : 你在 PEOPO 公民新聞平台的文章有人迴響。
bûnta̍t李江卻台語文教基金會 台語新冊發表會 留下:
李江卻台語文教基金會真拍拚推sak,
共咱的台語文落種、沃水、掖肥,
台語的幼íⁿ才有法度轉成大欉樹!
久年為台語拍拚的台文罔報社,
嘛有出版"台灣人寫真"這本合輯。
今仔日koh看著詩人陳明仁、黃勁連,
咱知影透過台語文寫作,
台語真緊就會生根湠葉--lo͘!