Saturday, June 14, 2008

Siong sin 13TBI tongan thekiong ti soannteng liah

Kokui chianpoe,

Goa ka 13kai TBI tongan khng ti soannteng thekiong hou takke liah. Hongpian takke etang iong banglou uichi hou lang, mbian titchiap thoan tongan.

Tongan longsi Lakgoeh 11 siong sinpan.

Souu e liankiat long khng ti Taigu Bang Bulok teit phinn, tohsi TBI kongko hit phinn.

Astroviolin,
Lakgoeh 13, 2008

No comments: