Monday, June 9, 2008

Hoathiān 10goā tang chêng Tâigíbûn thólūn bûnchiuⁿ!

Kokūi chiânpoē,

Chêngkúi kang chiah kóngtio̍h, goá siūⁿtio̍h lán Tâigíbûn kó͘chá bûnchiuⁿ ū chinchoē lóng siausit khì, simlāi chiok m̄kam ê.

Chitkúi kang teh o͘pe̍h se̍h kúināê BBS chām, soah hiônghiông chhoētio̍h 10goā tang chêng ê Tâigíbûn bûnchiuⁿ! Ū chinchoē lóng sī ùi hittongsî Kau-Tāi ê "Tâioân Bûnhoà Chusìn Chām" lâi ê. Inūi chìnchêng mā thiaⁿkoè chi̍tkoá íchêng ê Tâibûn ha̍kseng ūntōng kap thólūn bûnchiuⁿ ê kó͘sū, kámkak chiaê bûnchiuⁿ siausit chin bôchhái. Chitpái koh khoàⁿtio̍h goá to̍h kámkak ittēng ài kā choán chhutlâi!

Goá chitmá lóng kā khǹg tī Tâigú Bāng Búlo̍k hia. Chhiáⁿ ta̍kke chhamkoan chíkàu! Lēnggoā inūi goá ū kā i bûnchiuⁿ sîkan lóng siat chò goá chhoētio̍h ê goânsú tóng sîkan, só͘í iê hunlūi lóng sī tī 1994, 1996, kap 1997 nî ê hunlūi.

Kîsi̍t bûnchiuⁿ m̄nā chiaê, sī goá chitmá èngkai lâikhì khùn, só͘í seng chénglí kàu chia... XD

1994 Bûnchiuⁿ
1996 Bûnchiuⁿ
1997 Bûnchiuⁿ


Astroviolin,
La̍kgoe̍h c9, 2008

No comments: